Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet främjar också återhämtningen efter coronapandemin

Coronapandemin har påverkat arbetslivet på många sätt. I programmet vidtas åtgärder som stöder återhämtningen hos arbetsplatsernas personal under och efter coronakrisen. Åtgärderna genomförs som en del av Finlands program för hållbar tillväxt under åren 2022–2024.

Åtgärderna ska underlätta för arbetstagarna när de återvänder till vardagen till exempel efter distansarbete eller arbetsfrånvaro och stärka välbefinnandet och förutsättningarna att orka i arbetet för sådana som har arbetat under särskilt belastande omständigheter under undantagsförhållandena.

I programmet beaktas unga arbetstagare och olika yrkesgruppers behov. Återhämtningen på arbetsplatserna stöds med hjälp av olika verktyg och modeller som stöder arbetsförmågan. Dessutom skapas en digital plattform där det samlas effektiva metoder för och information om att stödja arbetsförmågan.

Förstudie om en nationell digital plattform som gäller arbetsförmågan

Som ett led i Finlands program för hållbar tillväxt har det gjorts en förstudie om olika mål-gruppers tillgång till de e-tjänster och datainnehåll som gäller arbetsförmåga. 
Det viktigaste resultatet av förstudien var att experter och kunder har tillgång till en stor mängd information i den situation då arbetsförmågan redan har försämrats. De e-tjänster, arbetsredskap och datainnehåll som är avsedda för arbetsplatser och arbetsgivare lämpar sig dock inte för att upprätthålla och förbättra arbetsförmågan eller för att förebygga arbets-oförmåga. 
Eftersom alla inte känner till informationen om det förebyggande stödet för arbetsförmågan är avsikten att koppla den digitala plattformen till en existerande nättjänst som redan når arbetsplatserna. På det sättet kan resurserna i första hand användas för att utveckla tjäns-tens innehåll.  
Vid förstudien har utgångspunkten varit att utveckla en långlivad digital plattform och att säkerställa att den kan fortsätta användas också efter programperioden. Man har ännu inte förhandlat om de olika alternativen för genomförandet och den föreslagna plattformen, utan förhandlingarna med aktörerna förs i samband med utredningen. 

Förstudien gjordes av Gofore Oyj. 

Beredningen av den digitala plattformen fortsätter som ett led i genomförandet av Finlands program för hållbar tillväxt.