Produkter avsedda för arbetsbruk

Ministeriet är behörig marknadskontrollmyndighet för personlig skyddsutrustning, maskiner och linbanor. Dessa produkter omfattas inom Europeiska unionen (EU) av en gemensam produktlagstiftning.

Om Storbritannien utträder ur Europeiska unionen, blir landet ett s.k. tredjeland, från vilket produkter avsedda för arbetsbruk inte fritt får föras in på marknaden i EU. Hittills har aktörer som fört in produkter från Storbritannien betraktats som distributörer. Efter ett eventuellt utträde betraktas de som för in produkter från Storbritannien som importörer. Importörer har mer omfattande skyldigheter än distributörer. 

Anmälda organ är särskilda organ som bedömer produkters överensstämmelse med kraven, och uppgifter om dessa organ publiceras i Europeiska kommissionens databas NANDO. I samband med ett utträde ur EU förlorar anmälda organ i Storbritannien rätten att vara verksamma som anmälda organ i EU. Detta har ingen inverkan på produkter som tidigare har släppts ut på marknaden eller tagits i bruk inom EU och som vid tidpunkten för utsläppandet på marknaden har åtföljts av ett intyg över typgranskning eller något annat dokument om bedömning av överensstämmelse utfärdat av ett brittiskt anmält organ. 

Efter brexit måste ett nytt dokument som intygar överensstämmelse åtfölja sådana produkter vars överensstämmelse med kraven hade bedömts före brexit av ett organ beläget i Storbritannien.

Huruvida Storbritanniens utträde ur EU sker med avtal eller utan avtal har ingen inverkan på marknadskontrollen. Även i fortsättningen övervakar myndigheten att produkten är säker vid användning och att åtföljande dokument och märkningar på produkten överensstämmer med kraven i lagstiftningen.

Mer information

Pirje Lankinen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Tillsyns- och styrenheten / VY 0295163488