FI SV

Eläkeuudistus

Eläkeuudistuksella varmistetaan eläkejärjestelmän kestävyys myös tulevaisuudessa, kun suomalaisista yhä useampi on eläkkeellä ja elää yhä vanhemmaksi.

Hallitus on antanut eläkeuudistusta koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 3. syyskuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Hallitus esittää, että vanhuuseläkeikää nostetaan asteittain. Vanhuuseläkeiän alaraja nousisi asteittain nykyisestä 63 vuodesta 65 vuoteen. Muutos koskee vuonna 1955 syntyneitä ja sitä nuorempia. Myöhemmin vanhuuseläkeikä sidottaisiin eliniänodotteeseen. Tarkoituksena on, että eläkeajan ja työssäoloajan välinen suhde pysyisi samalla tasolla kuin se on vuonna 2025. Eläkeiän muutokset koskisivat kaikilla aloilla työskenteleviä. Jo eläkkeellä olevia nyt ehdotetut muutokset eivät koske.

 

Eläkeuudistus

 

Taustatietoa ja uutisia eläkeuudistuksesta:

Pääministeri Kataisen ja myöhemmin pääministeri Stubbin hallitus asetti työeläkeratkaisulle työuran pitenemiseen ja kestävyysvajeen pienetymiseen liittyviä tavoitteita. Hallituksen mukaan työurat pitenevät lopusta uskottavasti, kun:

  • Eläkeuudistuksen voidaan luotettavasti arvioida nostavan keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän aiemmin sovittuun vähintään 62,4 vuoteen 2025 mennessä.
  • Eläkeuudistus ja työurien pidentyminen loppupäästä vähintään 1,5 vuodella parantaa julkisen talouden kestävyysvajetta vähintään yhdellä prosenttiyksiköllä.

Työeläkkeistä neuvotellaan kolmikannassa

Työeläkeneuvotteluissa on käytössä kolmikantainen järjestelmä. Se tarkoittaa sitä, että valtio ja työntekijät sekä työnantajat ja yrittäjät ovat kaikki vaikuttamassa eläkelainsäädännön kehittämiseen.

Lakisääteisen työeläketurvan sisällöistä säädetään laeissa. Lainsäädännön koordinointi ja lain valmistelu kuuluvat sosiaali- jaterveysministeriölle. Työntekijät ja työnantajat kustantavat järjestelmän maksamillaan työeläkemaksuilla siksi heidän edustajansa eli työmarkkinaosapuolet neuvottelevat eläke-eduista jajärjestelmän rahoituksesta. Myös valtio osallistuu neuvotteluihin.

Työmarkkinaosapuolten neuvotteluratkaisu käynnistää lainvalmistelun sosiaali- ja terveysministeriössä. Hallitus antaa lakimuutoksista esityksen eduskunnalle, ja lait tulevat voimaan, kun eduskunta on hyväksynyt ne.

Aikataulu ja aineistot

Hallituksen esitys (HE 16/2015) annettiin eduskunnalle 3.9.2015. Tavoitteena on että, uudistus tulee voimaan 1.1.2017.

Mer information