FI SV

Ett offentligt servicelöfte fastställs

Det offentliga servicelöftet är en viljeyttring från landskapets sida till invånarna om hur social- och hälsovårdstjänsterna ska ordnas i praktiken. Servicelöftet görs inte på riksnivå utan landskapen bestämmer själva vilka social- och hälsovårdstjänster de erbjuder sina invånare, på vilken nivå och vilka kanaler de använder sig av för tjänsterna.

En miniminivå för tjänster fastställs i lag. Landskapen avger ett servicelöfte tillsammans med invånarna, och i arbetet utnyttjas en verksamhetsmodell för klienters och patienters deltagande.

Syftet med landskapets servicelöfte är att genomföra social- och hälsovårdstjänsterna så att

  • klienternas synpunkter och behov beaktas
  • öppenheten vid ordnandet av tjänster ökas
  • tjänsternas kvalitet, effektivitet och kostnadseffektivitet utvecklas.

Det offentliga servicelöftet är en del av ordnandet av valfrihet. De tjänster som omfattas av valfriheten fastställs i lagstiftning som riksdagen behandlar under hösten 2018.

Handbok om servicelöftet för landskapsberedningen
Handbok om serviceloftet - exempelmodel

Utforma ett eget servicelöfte_ppt

Mer information

Vuokko Lehtimäki, projektchef 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163256