Skriv ut Finlands ordförandeskap 2016
EN FI SV

Finlands ordförandeskap 2016

Vattnet, naturen och människan är teman när Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet år 2016.

Människotemat betonar styrkorna i det nordiska välfärdssamhället och utmaningarna för den nordiska samhällsmodellen.

Övriga teman på ministerrådens agendor är avlägsnandet av gränshinder och förstärkandet av den gemensamma nordiska nyttan i Europeiska unionen. Målet är att nordiska värden ska beaktas samt ett effektivt samarbete och informationsutbyte vid verkställandet och beredningen av EU-rättsakter.

Social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområden

Under ordförandeskapsperioden ansvarar social- och hälsovårdsministeriet för social-, hälso- och jämställdhetspolitik samt arbetarskydds- och livsmedelsfrågor. Finland är ordförande i både ministerrådet för social- och hälsopolitik och ministerrådet för jämställdhetspolitik och tjänstemannakommittén.

Social- och hälsopolitik  

SHM vill stärka det nordiska samarbetet inom välfärdspolitik och i folkhälsofrågor samt när det gäller att skapa en framtida vision om systemet för social- och hälsotjänster.

Ett annat mål är att stärka det nordiska samarbetet inom socialförsäkringsområdet, beakta nordiska värden och finna sätt för att tillsammans påverka till exempel EU:s lagstiftning om social trygghet som håller på att ses över.

Det treåriga prioritetsprojektet " Ett öppet och innovativt Norden med välmående människor 2020 − Lika möjligheter till välfärd, utbildning, kultur och arbete" som är gemensamt för de tre ministerierna social- och hälsovårdsministeriet (SHM), undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och arbets- och näringsministeriet (ANM) inleds år 2016. Målet med prioritetsprojektet är att sammanställa och bearbeta välfärdsinformation i samarbete med medlemsländerna och de självstyrande områdena för att informationen ska kunna bättre användas till stöd för beslutsfattandet.

Finland fortsätter under ordförandeskapsperioden att genomföra rekommendationerna i Bo Könbergs rapport ”Det framtida nordiska hälsosamarbetet”. De nordiska social- och hälsovårdsministrarna har godkänt rekommendationerna i rapporten och kommit överens om fortsatta åtgärder.

 • antibiotikaresistens
 • specialiserad sjukvård
 • sällsynta diagnoser
 • folkhälsa
 • hälsoskillnader
 • psykiatri
 • hälsoberedskap
 • tjänstemannautbyte
 • patientrörlighet
 • välfärdsteknologi
 • eHälsa
   
 • Rapport: Det framtida nordiska hälsosamarbetet

Jämställdhetspolitik

Teman inom jämställdhetssektorn under ordförandeskapsperioden är förebyggande av människohandel, modeller för att avbryta våld, jämställdhetsfrågor i media samt förebyggande av omskärelse av flickor och kvinnor. Under Finlands period beslutar man dessutom om hur ministerrådet ska fortsätta med sitt arbete om män och jämställdhet.

Arbetarskydd

Inom arbetarskyddssektorn deltar man i tjänstemannakommitténs för arbetsliv (ÄK-A) arbete och är ordförande för arbetsmiljösektionen som är lyder under denna. Teman under ordförandeperioden är föränderligt arbetsliv, dess konsekvenser för arbetsmiljön och riskbaserad arbetarskyddstillsyn över arbetsmiljön.

Näring

SHM deltar i det arbete som tjänstemannakommittén som behandlar livsmedels- och näringsfrågor (ÄK-FJLS) bedriver och evenemang som stöder god näring så som matfostran och -kultur samt evenemang med ansvarsfulla måltider.

Under ordförandeskapsperioden utvecklar SHM också samarbetet mellan de samnordiska instituten. Instituten är Nordens välfärdscenter (NVC), Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet (NIVA) och Nordisk information för kunskap om kön (NIKK).

Mer information

Maria Waltari, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163337