Ministrar

Social- och hälsovårdsminister

Social- och hälsovårdsministern Hanna Sarkkinens ansvarsområde omfattar

 • sjukförsäkring (dagpenningar och ersättningar)
  • föräldradagpenningar
  • sjukdagpenningar
  • läkemedelsersättningar
  • reseersättningar
  • ersättningar för sjukvård (s.k. FPA-ersättning)
  • ersättningar för företagshälsovård
  • arbetsplatskassor
 • utkomstskydd för arbetslösa
 • FPA:s rehabilitering
 • pensionsskydd
 • bostadsbidrag för pensionstagare
 • olycksfalls-, trafik-, patient-, liv- och skadeförsäkring
 • försäkringsmarknad
 • allmänt bostadsbidrag
 • moderskapsunderstöd
 • militärunderstöd
 • barnbidrag
 • stöd för hemvård och privat vård av barn
 • läkemedelsförsörjning
  • tillverkning av läkemedel, partihandelsverksamhet och apotek
  • obligatorisk lagring av läkemedel
  • systemet för läkemedelsersättning
 • handikappförmåner
 • arbetarskydd
 • STEA samt bolaget Veikkaus Ab och dess avkastning
 • samordning av beredskapsärenden.

Familje- och omsorgsminister

Familje- och omsorgsministern Aki Lindéns ansvarsområde omfattar

 • socialvård
  • barnskydd
  • funktionshinderomsorg, funktionshinderservice, inklusive tolkningstjänst
  • missbrukarvård
  • äldreomsorg
 • förebyggande socialpolitik
 • hälso- och sjukvårdstjänster
 • patientsäkerhet
 • frågor som gäller offentligt finansierad läkemedelsbehandling i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen samt läkemedelsförsörjning som anknyter till denna
 • bekämpning av smittsamma sjukdomar
 • det nationella vaccinationsprogrammet och upphandling av vacciner
 • avgiftsfria behandlingar enligt lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
 • folkhälsa
 • psykisk hälsa
 • rehabilitering
 • främjande av hälsa
 • miljö- och hälsoskydd
 • alkohol-, tobaks- och narkotikapolitik
 • skadeverkningar till följd av penningspel
 • hälsoskydd
 • olycksfall i hemmet och på fritiden
 • våld mot kvinnor och våld i hemmet
 • företagshälsovård, exkl. ersättningar
 • utkomststöd
 • rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård
 • skol- och studerandehälsovård och elevvård
 • rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, socialt arbete för familjer, familjearbete
 • social- och hälsovårdstjänster för familjer
 • sexuell och reproduktiv hälsa
 • statens skolhem
 • marginalisering bland barn och unga samt barns och ungas välbefinnande och stärkande av barns och ungas delaktighet
 • frontveteranfrågor
 • avbytarservice för lantbruksföretagare
 • statsandelsärenden.

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas BlomqvistLänk till en external webbplats behandlar ärenden som gäller jämställdhet.

Ministerns medarbetare

Sekreterare

Päivi Saarimaa, tfn. 02951 63535 

Statssekreterare

Saila Ruuth, tfn. 02951 63391

Sekreterare: Susanna Honkasalo, tfn. 02951 63742

Specialmedarbetaren

Juho Orjala, tfn. 02951 63424

Sekreterare: Märta Lehtonen, tfn. 02951 63589

 • reform av den sociala tryggheten, utkomstskydd för arbetslösa, bostadsbidrag, sjukförsäkring samt arbetarskydd, arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet.

Jiri Sironen, tfn. 02951 63410

Sekreterare: Anna Gripenberg, tfn. +358 (0)2951 63515  

 • internationella ärenden och EU-ärenden, pensionsskydd och privatförsäkring samt kommunikation.

Petra Malin, tfn. 02951 63508

Sekreterare: Anna Gripenberg, tfn. +358 (0)2951 63515 

 • läkemedelsförsörjning, familjeförmåner samt social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) och Veikkaus Ab:s avkastning.

Ministerns medarbetare

Sekreterare

Maria Vanhanen, tfn. 02951 63525 

Statssekreterare

Eila Mäkipää, tfn. 02951 63632

Sekreterare: Riikka Mononen, tfn. 02951 63531 

Specialmedarbetaren

Laura Lindeberg, tfn. 02951 63109

Sekreterare: Mirka Kuukka, tfn. 02951 63534 

 • hälso- och sjukvården som helhet, social- och hälsovårdsreformen, vårdgarantin.

Timo Lehtinen, tfn. 02951 63387

Sekreterare: Minna Westerholm, tfn. 02951 63336 

 • kommunikation och medierelationer, frågor som gäller ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik, rusmedel och psykisk hälsa, tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Sampo Varjonen, tfn 02951 63603

Sekreterare: Minna Westerholm, tfn 02951 63336 

 • utkomststöd, internationella frågor och rehabilitering.

På andra webbplatser