Ministrar

Aino-Kaisa Pekonen: social- och hälsovårdsminister

Social- och hälsovårdsminister

Social- och hälsovårdsministern Aino-Kaisa PekonensLänk till en external webbplats ansvarsområde omfattar

 • sjukförsäkring (dagpenningar och ersättningar)
  • föräldradagpenningar
  • sjukdagpenningar
  • läkemedelsersättningar
  • reseersättningar
  • ersättningar för sjukvård (s.k. FPA-ersättning)
  • ersättningar för företagshälsovård
  • arbetsplatskassor
 • utkomstskydd för arbetslösa
 • FPA:s rehabilitering
 • pensionsskydd
 • bostadsbidrag för pensionstagare
 • olycksfalls-, trafik-, patient-, liv- och skadeförsäkring
 • försäkringsmarknad
 • allmänt bostadsbidrag
 • moderskapsunderstöd
 • militärunderstöd
 • barnbidrag
 • stöd för hemvård och privat vård av barn
 • läkemedelsförsörjning
  • tillverkning av läkemedel, partihandelsverksamhet och apotek
  • obligatorisk lagring av läkemedel
  • systemet för läkemedelsersättning
 • handikappförmåner
 • arbetarskydd
 • STEA samt bolaget Veikkaus Ab och dess avkastning
 • samordning av beredskapsärenden.

Krista Kiuru: familje- och omsorgsminister

Familje- och omsorgsminister

Familje- och omsorgsministern Krista KiurusLänk till en external webbplats ansvarsområde omfattar

 • socialvård
  • barnskydd
  • funktionshinderomsorg, funktionshinderservice, inklusive tolkningstjänst
  • missbrukarvård
  • äldreomsorg
 • förebyggande socialpolitik
 • hälso- och sjukvårdstjänster
 • patientsäkerhet
 • frågor som gäller offentligt finansierad läkemedelsbehandling i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen samt läkemedelsförsörjning som anknyter till denna
 • bekämpning av smittsamma sjukdomar
 • det nationella vaccinationsprogrammet och upphandling av vacciner
 • avgiftsfria behandlingar enligt lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
 • folkhälsa
 • psykisk hälsa
 • rehabilitering
 • främjande av hälsa
 • miljö- och hälsoskydd
 • alkohol-, tobaks- och narkotikapolitik
 • skadeverkningar till följd av penningspel
 • hälsoskydd
 • olycksfall i hemmet och på fritiden
 • våld mot kvinnor och våld i hemmet
 • företagshälsovård, exkl. ersättningar
 • utkomststöd
 • rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård
 • skol- och studerandehälsovård och elevvård
 • rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, socialt arbete för familjer, familjearbete
 • social- och hälsovårdstjänster för familjer
 • sexuell och reproduktiv hälsa
 • statens skolhem
 • marginalisering bland barn och unga samt barns och ungas välbefinnande och stärkande av barns och ungas delaktighet
 • frontveteranfrågor
 • avbytarservice för lantbruksföretagare
 • statsandelsärenden.

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas BlomqvistLänk till en external webbplats behandlar ärenden som gäller jämställdhet.

Ministerns medarbetare

Statssekreterare

Saila Ruuth, tfn. 02951 63391

Specialmedarbetaren

Juho Orjala, tfn. 02951 63424

 • reform av den sociala tryggheten, utkomstskydd för arbetslösa, bostadsbidrag, sjukförsäkring samt arbetarskydd, arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet.

Jiri Sironen, tfn. 02951 63410

 • internationella ärenden och EU-ärenden, pensionsskydd och privatförsäkring samt kommunikation.

Hanna Hänninen, tfn. 02951 63508

 • läkemedelsförsörjning, familjeförmåner samt social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) och Veikkaus Ab:s avkastning.

Ministerns medarbetare

Statssekreterare

Eila Mäkipää, tfn. 02951 63632

Specialmedarbetaren

Laura Lindeberg, tfn. 02951 63109

 • ärenden som anknyter till ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård, social- och hälsovårdsreformen, äldreomsorg och revideringen av äldreomsorgslagen.

Sampo Varjonen, tfn. 02951 63006

 • minister Kiurus ärenden i ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen och ärenden som gäller reformen av den sociala tryggheten samt utkomststöd.

Timo Lehtinen, tfn. 02951 63387

 • kommunikation och pressrelationer, ärenden som anknyter till ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik samt alkohol och narkotika, skadeverkningar av penningspel och psykisk hälsa.

Mer information

Päivi Saarimaa, sosiaali- ja terveysministerin sihteeri 
social- och hälsovårdsministeriet, Hallintoyksikkö / HAL, Hallintopalveluryhmä / HALPA 0295163535  


Maria Vanhanen, perhe- ja peruspalveluministerin sihteeri 
social- och hälsovårdsministeriet, Hallintoyksikkö / HAL, Hallintopalveluryhmä / HALPA 0295163525  

På andra webbplatser