Ministrar

Social- och hälsovårdsminister

Social- och hälsovårdsministern Hanna Sarkkinens ansvarsområde omfattar

 • sjukförsäkring (dagpenningar och ersättningar)
  • föräldradagpenningar
  • sjukdagpenningar
  • läkemedelsersättningar
  • reseersättningar
  • ersättningar för sjukvård (s.k. FPA-ersättning)
  • ersättningar för företagshälsovård
  • arbetsplatskassor
 • utkomstskydd för arbetslösa
 • FPA:s rehabilitering
 • pensionsskydd
 • bostadsbidrag för pensionstagare
 • olycksfalls-, trafik-, patient-, liv- och skadeförsäkring
 • försäkringsmarknad
 • allmänt bostadsbidrag
 • moderskapsunderstöd
 • militärunderstöd
 • barnbidrag
 • stöd för hemvård och privat vård av barn
 • läkemedelsförsörjning
  • tillverkning av läkemedel, partihandelsverksamhet och apotek
  • obligatorisk lagring av läkemedel
  • systemet för läkemedelsersättning
 • handikappförmåner
 • arbetarskydd
 • STEA samt bolaget Veikkaus Ab och dess avkastning
 • samordning av beredskapsärenden.

Familje- och omsorgsminister

Familje- och omsorgsministern Krista Kiurus ansvarsområde omfattar

 • socialvård
  • barnskydd
  • funktionshinderomsorg, funktionshinderservice, inklusive tolkningstjänst
  • missbrukarvård
  • äldreomsorg
 • förebyggande socialpolitik
 • hälso- och sjukvårdstjänster
 • patientsäkerhet
 • frågor som gäller offentligt finansierad läkemedelsbehandling i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen samt läkemedelsförsörjning som anknyter till denna
 • bekämpning av smittsamma sjukdomar
 • det nationella vaccinationsprogrammet och upphandling av vacciner
 • avgiftsfria behandlingar enligt lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
 • folkhälsa
 • psykisk hälsa
 • rehabilitering
 • främjande av hälsa
 • miljö- och hälsoskydd
 • alkohol-, tobaks- och narkotikapolitik
 • skadeverkningar till följd av penningspel
 • hälsoskydd
 • olycksfall i hemmet och på fritiden
 • våld mot kvinnor och våld i hemmet
 • företagshälsovård, exkl. ersättningar
 • utkomststöd
 • rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård
 • skol- och studerandehälsovård och elevvård
 • rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, socialt arbete för familjer, familjearbete
 • social- och hälsovårdstjänster för familjer
 • sexuell och reproduktiv hälsa
 • statens skolhem
 • marginalisering bland barn och unga samt barns och ungas välbefinnande och stärkande av barns och ungas delaktighet
 • frontveteranfrågor
 • avbytarservice för lantbruksföretagare
 • statsandelsärenden.

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas BlomqvistLänk till en external webbplats behandlar ärenden som gäller jämställdhet.

Ministerns medarbetare

Sekreterare

Susanna Honkasalo, tfn. 02951 63742 

Statssekreterare

Juho Orjala, tfn. 02951 63424

Sekreterare: Susanna Miettinen, tfn. 02951 63045

Specialmedarbetaren

Jiri Sironen, tfn. 02951 63410

Sekreterare: Susanna Miettinen, tfn. 02951 63045

 • internationella ärenden och EU-ärenden, pensionsskydd och privatförsäkring samt kommunikation.

Petra Malin, tfn. 02951 63508

Sekreterare: Niina Metsälä, tfn. 02951 63586

 • läkemedelsförsörjning, familjeförmåner samt social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) och Veikkaus Ab:s avkastning.

Mikko Aarnio, tfn. 0295 163 709

Sekreterare: Eevi Tynkkynen, tfn. 02951 63589 

 • reformen av den sociala tryggheten, utkomststöd för arbetslösa, bostadsstöd och sjukförsäkring samt arbetarskydd, arbetsförmåga och hälsa och välbefinnande i arbetet

Ministerns medarbetare

Sekreterare

Maria Vanhanen, tfn. 02951 63525 

Statssekreterare

Eila Mäkipää, tfn. 02951 63632 (endast telefonsamtal)

Sekreterare: Riikka Mononen, tfn. 02951 63531 

Specialmedarbetaren

Otto Köngäs, tfn. 02951 63109 (endast telefonsamtal)

Sekreterare: Noora Manni, tfn. 02951 63534 

 • kommunikation och medierelationer, rusmedel och psykisk hälsa, äldreomsorg och tjänster för personer med funktionsnedsättning och barn och unga.

Petteri Nurmi, tfn. 02951 63603 (endast telefonsamtal)

Sekreterare: Noora Manni, tfn. 02951 63534 

 • hälso- och sjukvården, social- och hälsovårdsreformen, vårdgarantin och ärenden som hör till ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder, utkomststöd, internationella ärenden och rehabilitering.

På andra webbplatser