FI SV EN RU

Ministrar

Social- och hälsovårdsminister

Pirkko Mattila, Social- och hälsovårdsminister.

Social- och hälsovårdsministern Pirkko Mattilas ansvarsområde omfattar

 • sjukförsäkring (dagpenningar och ersättningar)  
  • föräldradagpenningar
  • sjukdagpenningar
  • läkemedelsersättningar
  • reseersättningar
  • ersättningar för sjukvård (s.k. FPA-ersättning)
  • ersättningar för företagshälsovård
  • arbetsplatskassor
 • utkomstskydd för arbetslösa
 • FPA:s rehabilitering
 • pensionsskydd
 • bostadsbidraget för pensionstagare
 • olycksfalls-, trafik-, patient-, liv- och skadeförsäkring
 • försäkringsmarknad
 • läkemedelsförsörjning
  • tillverkning av läkemedel, partihandelsverksamhet och apotek
  • obligatorisk lagring av läkemedel
  • systemet för läkemedelsersättning
 • frontveteranfrågor
 • handikappförmåner
 • arbetarskydd
 • STEA och Veikkaus Ab och dess avkastning
 • beredning av beredskapsärenden

Familje- och omsorgsminister

Annika Saarikko, Familje- och omsorgsminister.Familje- och omsorgsministern Annika Saarikkos ansvarsområde omfattar

 • socialvård
  • barnskydd
  • funktionshinderomsorg, funktionshinderservice, inklusive tolkningstjänst
  • missbrukarvård
  • äldreomsorg
 • förebyggande socialpolitik
 • hälso- och sjukvårdstjänster
 • patientsäkerhet
 • frågor som gäller offentligt finansierad läkemedelsbehandling i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen samt läkemedelsförsörjning som anknyter till denna
 • bekämpning av smittsamma sjukdomar
 • det nationella vaccinationsprogrammet och upphandling av vacciner
 • avgiftsfria behandlingar enligt lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
 • folkhälsa
 • psykisk hälsa
 • rehabilitering
 • främjande av hälsa
 • miljö- och hälsoskydd
 • alkohol-, tobaks- och narkotikapolitik
 • skadeverkningar till följd av penningspel
 • hälsoskydd
 • olycksfall i hemmet och på fritiden
 • våld mot kvinnor och våld i hemmet
 • företagshälsovård, exkl. ersättningar
 • utkomststöd
 • rådgivningsbyrå för mödra- och barnavård
 • skol- och studerandehälsovård och elevvård
 • rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, socialt arbete för familjer, familjearbete
 • social- och hälsovårdstjänster för familjer
 • sexuell och reproduktiv hälsa
 • statens skolhem
 • utslagning av barn och ungdomar, välbefinnande och stärkande av delaktigheten
 • moderskapsunderstöd
 • militärunderstöd
 • barnbidrag
 • stöd för hemvård och privat vård av barn
 • avbytarverksamhet för lantbruksföretagare
 • statsandelsärenden
 • allmänt bostadsbidrag

Familje- och omsorgsminister handlägger ärenden som gäller jämställdhet.

 

Mer information

Maria Vanhanen, sosiaali- ja terveysministerin sihteeri 
social- och hälsovårdsministeriet, Hallintoyksikkö / HAL, Hallintopalveluryhmä / HALPA 0295163525  


Päivi Saarimaa, perhe- ja peruspalveluministerin sihteeri 
social- och hälsovårdsministeriet, Hallintoyksikkö / HAL, Hallintopalveluryhmä / HALPA 0295163535  

På andra webbplatser