Fukt- och mögelskador

Social- och hälsovårdsministeriet strävar efter att identifiera, förebygga och avlägsna hälsorisker som förekommer i livsmiljön. Till dessa hör även fukt- och mögelskador och problem med inomhusluften.

Ministeriet leder hälsoskyddet och ansvarar bland annat för att utveckla hälsoskyddslagstiftningen. Dessutom koordinerar ministeriet ordnandet av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna.

Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter ska bland annat övervaka att förhållandena i bostäder och andra vistelseutrymmen är hälsosamma.

Mögel i alla slags byggnader

Fukt- och mögelskador i byggnader är en av de största orsakerna till dålig kvalitet på inomhusluften. Uppskattningsvis utsätts mellan 600 000 - 800 000 finländare  dagligen för orenheter i inomhusluften som orsakas av mögel.

Fukt och mögel orsakar problem överallt i byggnadsbeståndet: i byggnader som ägs av staten, kommuner och privatpersoner, i både våningshus, egnahemshus, institutioner, kontor och andra arbetsplatser.

Bedömningen av det reparationsbehov och den hälsorisk som fukt- och mögelskador förorsakar försvåras av att de tillgängliga metoderna är begränsade. Byggnadens ägare ansvarar för att byggnaden är hälsosam.

SHM:s projekt för att avlägsna problem med fukt och mögel

SHM deltar i utvecklingsåtgärder med syfte att avlägsna mögel- och fuktproblem. För social- och hälsovårdsministeriets del har utvecklingsåtgärderna genomförts som tjänstearbete, som samarbete inom nätverket för fukt- och mögeltalkot och som separata projekt.

För närvarande pågår flera separata utvecklingsprojekt inom ministeriet och dess förvaltningsområde. Syftet med projekten är att förbättra forskningsmetoder för fukt- och mögelproblem samt att öka medvetenheten om problemen.

SHM:s åtgärder ingår i regeringens åtgärder för att avlägsna problemet med mögel och fukt. Arbetet koordineras av miljöministeriet.

Fukt- och mögeltalko

Fukt- och mögeltalkot tar under åren 2010-2014 tag i byggnaders fukt- och mögelproblem. Syftet med talkoarbetena är att göra byggnadsbeståndet hälsosammare, minska de hälsorisker och ekonomiska förluster som fukt- och mögelskador orsakar samt förhindra att nya skador uppstår.

Social- och hälsovårdsministeriet deltar tillsammans med miljöministeriet i verkställandet av fukt- och mögeltalkot.

Om man har problem med inomhusluften hemma eller misstänker fukt- och mögelskador: