Manifest om psykisk hälsa i arbetslivet

I de långsiktiga målen för stödjandet av psykisk hälsa betonas det förebyggande stödjan-det av arbetsförmågan på kollektiv nivå i de dagliga rutinerna på arbetsplatserna. Vid för-ändring förstår man att god psykisk hälsa bland de anställda är en framgångsfaktor i ett ar-betsliv under ständig förändring och att det är nödvändigt att stärka den genom att ut-veckla arbetet och förebygga problem.

Programmet har publicerat ett manifest om psykisk hälsa, som ett stort antal aktörer i det finländska arbetslivet har ställt sig bakom.

Mer information