Förväntade resultat av LAPE-akademin

Efter LAPE-akademins coachningsprocess väntar vi oss följande resultat:

  • en gemensam barn- och familjeorienterad vision hos deltagarna
  • ökad förståelse om bildningsväsendets och social- och hälsovårdsväsendets gemensamma verksamhetsmiljö, om barns, ungas och familjers behov och om de gemensamma resurserna
  • handlingsmodeller och riktlinjer för nätverksledarskap i regionerna
  • målsättningar som överskrider gränserna mellan bildningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet och mellan kommuner och samkommuner (eller motsvarande) och som syns i strategier, välfärdsplaner och välfärdsberättelser samt i form av gemensamma verksamhetsmodeller och avtalsförfaranden i kommuner och regioner.
  • LAPE-akademin stöder arbetet för en nationell barnstrategi, och under lärandeprocessen följer vi strategiarbetets fortsatta åtgärder.

Mer information om beredningen av den nationella barnstrategin: