FI SV

LAPE-akademin

LAPE-akatemia -logoLAPE-akademin är en lärande- och coachningsprocess som ordnas under 2019 för att stödja ledningen av välfärden för barn, unga och familjer.

LAPE-akademin skall genomföras fastän beredningen av landskaps- och vårdreformen har avslutats för denna regeringsperiod 8.3.2019.

Vilken nytta har man av akademin?

De som har deltagit i akademin kan leda framtiden i social- och hälsovårdens och bildningsväsendets gemensamma verksamhetsmiljö.

LAPE-akademin ger råd och verktyg:

  1. för en mer verkningsfull verksamhet
  2. för förståelse av helheter
  3. för ledning av nätverk.

För vem?

LAPE-akademin är avsedd för ledande tjänstemän och beslutsfattare inom social- och hälsovårdsväsendet och bildningsväsendet i kommuner och samkommuner, för landskapsberedare samt för ledningen i idéburna organisationer och församlingar.

På vilket sätt?

LAPE-akademin inleds med ett gemensamt riksomfattande evenemang onsdagen den 20 mars 2019. Toppnamn inom offentligt ledarskap medverkar vid evenemanget, och där presenteras intressanta exempel från olika delar av landet.

Utbildningen fortsätter i de enskilda landskapen. Under året ordnas i varje landskap tre utbildningsdagar, och  mellan utbildningsdagarna får deltagarna uppgifter att utföra.

Vem är arrangör?

LAPE-akademin leds från riksnivå. Bakom akademin står social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. LAPE-förändringsagenterna och kommunagenterna svarar för de praktiska arrangemangen i sina egna regioner. I planeringen deltar även Kommunförbundet.

Mål?

Målet med LAPE-akademierna är att stärka de gemensamma strategiska avsikterna och främja barns övergripande välfärd. Samtidigt är det fråga om att säkerställa en fortsättning och förankring av det utvecklingsarbete som genomförts inom ramen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster. Målet är att man efter utbildningen inom varje region har avtalat mellan kommunerna och landskapet om gemensamma strukturer, tjänstehelheter och verksamhetsmodeller som stöder ledningen.

Bakgrund?

Förslaget om att ordna LAPE-akademierna ingår i utredningsrapporten "Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi" som publicerades på finska i april 2018 inom ramen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster. Rapportens första del, "Kontaktytor – en gemensam möjlighet (del I)", är översatt på svenska.

Rapporten är en utredning av tjänsterna för barn, unga och familjer i en ny verksamhetsmiljö. Med den nya verksamhetsmiljön avses den förändrade uppgiftsfördelning mellan kommunen och landskapet som följer av landskaps- och vårdreformen. Lärandeprocessen är behövlig oberoende av landskaps- och vårdreformens tidtabell.

Varför?

I LAPE-akademierna stärks nätverken och hanteringen av helheten i en föränderlig verksamhetsmiljö. I LAPE-akademin inverkar man på strukturerna och verksamhetsmodellerna för barn- och familjetjänsterna i landskapen samtidigt som man skapar gemensamma strategiska avsikter mellan bildningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet samt övriga aktörer.

 

Facilitator för LAPE-akademin:

Mirja Antila
E-post: mirjaantila(a)outlook.com
Telefon: 040 513 0930

 

Mer information om LAPE-akademin:

Förändringsagenternas kontaktuppgifter
Kommunagenternas kontaktuppgifter (minedu.fi)

Mer information

Maria Kaisa Aula, projektchef 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163658