FI SV EN RU

Läkemedelsförsörjning

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utvecklingen av läkemedelsförsörjningen och bereder lagstiftningen som gäller läkemedel. Läkemedelsförsörjningen är en väsentlig del av hälso- och sjukvården.

Målet är en effektiv, trygg, ändamålsenlig och ekonomisk läkemedelsförsörjning till alla som behöver en sådan. En god tillgång till läkemedel och en professionellt fungerande distribution av läkemedel tryggas i alla situationer.

Läkemedelspolitiken 2020 drar upp gemensamma linjer

Social- och hälsovårdsmyndigheter och aktörer inom läkemedelsbranschen har satt upp gemensamma mål för läkemedelspolitiken fram till år 2020.

 1. Läkemedelsförsörjningen är en del av social- och hälsovårdsservicesystemet
 2. Läkemedelsförsörjningen är kvalitativ, verkningsfull och kostnadseffektiv
 3. En rationell läkemedelsförsörjning och god medicineringstrygghet ökar befolkningens välbefinnande, förbättrar folkhälsan och minskar kostnaderna inom hälso- och sjukvården
 4. Läkemedelsforskning ökar hälsa, välbefinnande och sysselsättning
 5. Veterinärmedicin tryggar folkhälsan och främjar människornas och djurens välbefinnande.

Social- och hälsovårdsministeriet leder förverkligandet av de läkemedelspolitiska målen genom resultatavtal mellan ministeriet och underställda ämbetsverk. Läkemedelspolitik 2020 är en del av social- och hälsovårdspolitikens strategi.

Stadganden som gäller läkemedelsförsörjning

Stadganden som gäller läkemedelsförsörjning och hälso- och sjukvårdens apparater och materiel har samlats här.

Läkemedelsdagen firas i Finland i mars

Läkemedelsdagen är en riksomfattande temadag för läkemedelsanvändare och hälso- och sjukvårdspersonal
som ordnas varje år i mars.

Mer information