FI SV

Läkemedelsbiverkningar och läkemedelsskador

Läkemedel som används i Finland har undersökts noggrant och deras säkerhet övervakas fortlöpande. Trots detta kan läkemedel även orsaka biverkningar för användaren. Vanliga och kända biverkningar finns beskrivna i läkemedlets bipacksedel. 

Det lönar sig att anmäla läkemedelsbiverkningar

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) för register över läkemedelsbiverkningar. Läkare och apotek anmäler konstaterade läkemedelsbiverkningar till Fimea. En patient bör alltid berätta för läkaren om biverkningar, och även patienten kan göra en anmälan direkt till Fimea.

Det är möjligt att ansöka om ersättning för läkemedelsskada

De allvarligaste läkemedelsbiverkningarna är läkemedelsskador. Med läkemedelsskada avses kroppssjukdom eller kroppsskada som sannolikt orsakats av att man använt ett visst läkemedel.

Läkemedelsföretag kan teckna en frivillig läkemedelsskadeförsäkring för sina läkemedel. Då kan ersättning betalas till patienten för läkemedelsskador som läkemedlet orsakat. I praktiken omfattas alla läkemedel som säljs i Finland av läkemedelsskadeförsäkringen. Ansökan om ersättning görs hos Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

Läkemedelsskadeförsäkringen kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet. Från läkemedelsskadeförsäkringen ersätts endast de skador som orsakats en patient vilka lagstadgade försäkringar, till exempel sjukförsäkringen, inte ersätter