Jämställdhetsarbete i ministerierna

Ministerierna ska ta könsperspektivet i beaktande i all sin verksamhet, till exempel då lagar bereds, då budgetförslagen uppgörs samt då program och projekt genomförs. Det handlar om att utveckla ministeriernas kärnfunktioner och att ändra förfaringssätten.

Vid ministerierna har man grundat operativa jämställdhetsarbetsgrupper för att planera och stöda integreringen av genusperspektivet i ministerierna. Den operativa jämställdhetsarbetsgruppen är en expertgrupp som kan ge rekommendationer och förslag om kärnverksamheten till ansvariga tjänstemän och ministeriets ledningsgrupp. Arbetsgruppen följer också upp hur gemensamt överenskomna målsättningar verkställs.

Man kan anse det vara god praxis att gruppen har en ordförande som hör till ministeriets högsta ledning samt kan utnyttja koordinatorns arbetsinsats. Det är bra om de personer som ansvarar för ministeriets kärnfunktioner är medlemmar i gruppen eller står till gruppens förfogande. Det är också viktigt att representanter för ansvarsområdena (substansärenden) finns med i gruppen.

Den operativa jämställdhetsarbetsgruppen

 • Går igenom ministeriets ansvarsområden ur ett könsperspektiv och följer upp ministeriets arbete, till exempel projekt som påbörjas.
 • Planerar och följer upp hur könsperspektivet integreras i ministeriets kärnverksamhet (lagstiftning, budget, resultatstyrning, projektarbete, strategier mm.).
 • Fungerar som sakkunnig inom förvaltningen i jämställdhetsfrågor.
 • Ger rapporter och förslag till ministeriets ledningsgrupp.
 • (Behandlar också personalpolitiska jämställdhetsfrågor och främjande av jämlikhet, om det inte finns särskilda organ för det.)

Hur fungerar jämställdhetsarbetsgruppen?

Nästan alla ministeriets kärnprocesser återkommer i cykler. Varje år görs upp verksamhetsplan, lagstiftningsplan och budget för ministeriet. Också resultatavtal med ämbetsverk och institut uppgörs och de revideras årligen. Stärkandet av könsperspektivet i ministeriets kärnverksamhet förutsätter deltagande i arbetet vid rätt tidpunkt. Av den orsaken är det förnuftigt att organisera den operativa jämställdhetsarbetsgruppens arbete så att det passar in i ministeriets normala processer och tidtabeller.

Jamställdhetsarbetsgruppens årsklocka (pdf, 252 kB) 

Den operativa jämställdhetsarbetsgruppen kan vid lämpliga justeringspunkter behandla de ärenden som bereds. Det här kan ske till exempel genom att kalla den ansvariga personen för beredningen att höras vid ett sammanträde. Jämställdhetsarbetsgruppen kan ge rekommendationer till den person som bereder ett ärende eller till ministeriets ledningsgrupp för att stärka könsperspektivet. Huvudansvaret för att könsperspektivet beaktas och för att bedömningen av eventuella könsrelaterade konsekvenser genomförs har ändå ledningen och de personer som ansvarar för beredningen.

Vad är en operativ jämställdhetsplan?

Ministerierna kan utarbeta en handlingsplan, eller en operativ jämställdhetsplan, för integrering av könsperspektivet. Den operativa jämställdhetsplanen fokuserar på integrering av könsperspektivet istället för på personalpolitik vid planeringen av ministeriets kärnverksamhet och ansvarsområden (jmf. den lagstadgade personalpolitiska jämställdhetsplanen).

Avsikten med den operativa jämställdhetsplanen är att gå igenom ministeriets verksamhet ur könsperspektivet och nämna konkreta mål för att stärka det. I en god plan förelägger man också åtgärder, ansvariga organ, resurser samt tidtabell och mätare för uppföljningen. Den operativa jämställdhetsplanen ska vara så konkret som möjligt. Uppföljningen och fördelningen av resurserna ska tänkas över redan i samband med uppgörandet av planen.

Planen kan till exempel innehålla följande element:

 • läget - beskrivning av nuläget
 • målen - vad vill man uppnå
 • åtgärder - med vilka medel
 • resurser - med vilka resurser
 • ansvariga instanser - vem är ansvariga
 • samarbete - med vem ska man samarbeta
 • utbildning - hur stärka kunnandet
 • information - hur informera om planen
 • uppföljning - på vilket sätt följa upp den

På andra webbplatser