Könsperspektivet i projekt och program

I beredningen och planeringen av projekt och program ska man fundera över vem projektet eller programmet riktar sig till. I genomförandet tas hänsyn till kvinnors och mäns situation och behov. Likaså beaktas könsperspektivet i uppföljningen.

Utred direkt i början vilken betydelse kön har inom projektets målområde

Har projektet en målgrupp?

  • Vem vill man påverka med projektet? Vilka påverkas indirekt av projektet?
  • Hur riktar projektet in sig på kvinnor och män i olika åldrar?
  • Är målet med projektet det samma för båda könen?
  • Är projektets medel och åtgärder de samma för båda könen?
  • Kräver projektet olika åtgärder för kvinnor och män?

Har de bakgrundsuppgifter och den statistik som rör projektet delats in efter kön?

  • Har könsperspektivet beaktats i de utredningar som har föregått projektet?
  • Har sakkunniga i jämställdhetsfrågor konsulterats i samband med beredningen av projektet?

I början lönar sig att göra en kartläggning där man söker svar till de här frågorna. Det är bra att alla instanser som är med i beredningen också deltar i kartläggningen. Till kartläggningen kan även inbjudas intressentgrupper och sakkunniga. Om jämställdhet mellan könen har betydelse för projektet är det bra att inskriva jämställdhetsmålet i handlingar för projektets tillsättande (till exempel i principbeslutet).

Projektgenomförarens checklista (pdf, 119 kB) 

Ha könsperspektivet i åtanke under hela projektets gång

När könsperspektivet är med i projektet från början till slut kan man ingripa i betydande frågor allt eftersom de förekommer. Könsperspektivet ska beaktas även i projektinformation och -evenemang samt inom delprojektens verksamhet.

Alla uppföljningsindikatorer som gäller människor ska uppdelas enligt kön. Iaktta könsperspektivet även vid mellanutvärderingar. Analysera också könskonsekvenser av projektets målsättningar och åtgärder.

Könsperspektivet påverkar projektets slutresultat

Rapportera slutligen på vilket sätt könsperspektivet har beaktats i genomförandet av projektet och vilka konsekvenser projektet har haft för kvinnor, män och jämställdheten mellan könen. När könsperspektivet beaktas genom hela projektet finns det en möjlighet att det påverkar resultatet av projektet.  

I slutrapporteringen är det även bra att fundera över hur framtida projekt kommer att påverkas av att könsperspektivet har beaktats i det aktuella projektet. Du kan till exempel ta upp följande frågor:

  • Kan man dra fördel av det som man har lärt sig genom projektet i det fortsatta arbetet?
  • Har jämställdheten mellan könen främjats tack vare projektet?