Könsperspektivet i lagstifningen

Analys av könskonsekvenserna vid lagberedning innebär att man i förväg utreder lagens konsekvenser för kvinnor och män för att det inte indirekt ska uppstå könsdiskriminerande konsekvenser vid tillämpning av lagen.

Genom att beakta könsperspektivet vid lagberedning främjas jämställdheten mellan könen och kvaliteten på lagberedningen förbättras.Genom att beakta olika aspekter i beredningen produceras mångsidig information om lagens inriktning, tillämpning och konsekvenser.

Utred redan i början av lagberedningen om det finns ett behov av att analysera könskonsekvenserna:

 • Inverkar lagförslaget på människors liv och vardag?
 • Råder det betydande skillnader mellan kvinnor och män inom området för lagstiftningen?

Om du svarar nej förekommer det troligen inte några könskonsekvenser. Då behöver det inte göras några ytterligare utredningar av konsekvenserna. Konstatera även detta i beredningsmaterialet.

Om du svarar ja har lagförslaget sannolikt könskonsekvenser. Gör i så fall en grundligare analys av könskonsekvenserna.

Analysera könskonsekvenserna

Analysera separat vilka konsekvenser lagstiftningens olika genomförandealternativ har för kvinnors och mäns liv samt jämställdheten mellan könen. Analysen ska göras enligt anvisningarna för konsekvensbedömning av lagförslag.

Förutredningar och förberedande beredning:

 • utvärdera nuläget ur ett könsperspektiv
 • identifiera lagförslagets olika verkningsområden, inklusive dess könskonsekvenser
 • fatta beslut om behovet av konsekvensanalyser och hur de ska genomföras.

I den grundläggande beredningen:

 • analysera könskonsekvenserna med hjälp av utredningar och genom att höra experter och intressentgrupper
 • dokumentera resultatet av analysen.

Konsekvenserna kan vara direkta eller indirekta. De kan uppstå i samverkan mellan många olika faktorer och som en följd av olika konsekvenskedjor.

12 anvisningar som hjälper dig att analysera könskonsekvenserna
Könskonsekvensernas checklista (pdf, 158 kB) 

Beakta resultaten

Könsperspektivet ska beaktas då regeringens slutliga proposition upprättas -detta gäller såväl innehåll som rapportering. Vid beskrivning av konsekvenserna i en regeringsproposition följs Anvisningarna för propositionsskrivning (HELO). I motiveringarna till regeringens proposition redogörs för följande:

 • vilka är de centrala resultaten av analysen av könskonsekvenserna och hur har analysen genomförts
 • centrala informationskällor
 • vilka experter och intressentgrupper har hörts
 • vilka är de centrala antaganden som analysen bygger på.

Om det har gjorts en mer omfattande utredning av könskonsekvenserna i samband med beredningen av propositionen görs det endast en sammanfattning av utredningen i regeringens proposition.