Könsperspektivet i fakta och statistik

Könsperspektivet förutsätter fakta och statistik. En nödvändig förutsättning för att man ska kunna analysera beslut och åtgärder ur ett könsperspektiv är att statistiken och bakgrundsuppgifterna är indelade efter kön. Med hjälp av dessa:

 • får man information om kvinnors och mäns faktiska situation
 • ser man vad som döljer sig bakom genomsnittstal och förhandsuppfattningar
 • ser man både skillnader och likheter.

Genomsnittstal eller uppgifter som omfattar hela befolkningen berättar inte alltid hela sanningen. Stabila medelvärden i tidsseriematerial kan till exempel gömma olika utvecklingstrender när det gäller kvinnors och mäns situation. Utan statistik och uppföljningsuppgifter indelade efter kön kan man inte veta hur kvinnor och män kommer att påverkas av olika åtgärder och beslut.

Följande statistik är till nytta och stöd för beredningsarbetet:

 • Statistik som beskriver jämställdhetssituationen, det vill säga jämställdhetsindikatorer (t.ex. jämförelser av inkomstnivån)
 • Statistik som beskriver människor indelad enligt kön (t.ex. uppgifter om arbetsliv eller hälsa).

Hur beaktar jag könsperspektivet i fakta och statistik?

Huvudregeln är att alla uppgifter och all statistik som berör människor ska delas in och analyseras även enligt kön. Kön är en faktor som delar in människor på samma sätt som ålder, boendeort eller utbildningsnivå och ska därför beaktas i beredningen av ärenden.

Könsperspektivet ska beaktas i samtliga bakgrundsuppgifter till och i alla faser av beredningsarbetet, oavsett om det handlar om lagberedning eller genomförandet av en utredning eller ett projekt:

 • Definiering av problemet. Behovet av statistiska uppgifter beror till stor del på vilket ärende som bereds och hur ämnesområdet definieras och avgränsas. Fundera över vilken typ av statistik du behöver och var den finns tillgänglig. Gå igenom behovet av uppgifter även ur ett könsperspektiv. Om du till exempel behöver befolknings-, arbetsmarknads- och kommunuppgifter, försäkra dig om att du även har tillgång till uppgifter om alla delområden indelade efter kön.
 • Beställning. Be alltid uppgifterna och statistiken indelade enligt kön.
 • Framställning. Utred kvinnors och mäns situation separat i alla ärenden som rör människor.
 • Analys. Det är viktigt att lyfta fram skillnader och likheter och att fundera över vad de beror på, vilken betydelse de har för det ärende som bereds och hur man kan påverka dem.
 • Tillgodogörande. Beakta slutsatserna i allt beredningsarbete.
 • Rapportering. I rapporter och publikationer presenteras de centrala resultaten konsekvent indelade efter kön. Det är även bra att presentera uppföljningsuppgifterna indelade enligt kön - även om detta inte krävs särskilt.

Statistik indelad efter kön ska användas i samband med:

 • planering av verksamhet och ekonomi
 • upprättande av budget
 • resultatavtal
 • utvärdering av lagstiftningens konsekvenser
 • genomförande av program och projekt
 • olika utredningar och rapporter
 • personalstatistik.