På med könsglasögonen - Guide för integrering av könsperspektivet och analys av könskonsekvenserna

Könsglasögonen kan användas i allt beredningsarbete, till exempel vid lag- och beslutsberedning samt beredning av projekt-, program- och åtgärdshelheter. Handboken "Könsglasögonen i bruk" hjälper i arbetet.

Könsglasögonen i bruk. Handbok för ministeriernas jämställdhetsarbete (SHM's publikationer 2021:8)

Fas 1: På med könsglasögonen

Det är bra att granska varje ärende som bereds ur ett kvinnligt och ett manligt perspektiv. Redan i beredningens inledningsskede utreds:

  • på vilket sätt ärendet berör kvinnor och män, flickor och pojkar,
  • vad man redan känner till om kvinnors och mäns situation och behov
  • vilken ytterligare information som behövs.

Könsperspektivet (människor = kvinnor och män) är en av infallsvinklarna genom hela beredningsarbetet.

Fas 2: Analysera könskonsekvenserna

Analys av könskonsekvenser innebär att man separat utvärderar hur en åtgärd påverkar kvinnors och mäns liv samt jämställdheten mellan könen. Analysen av könskonsekvenserna utförs som normalt tjänstearbete. Könskonsekvenserna analyseras alltid när man bedömer en verksamhet som har konsekvenser för olika grupper av människor.

Könskonsekvenserna analyseras:

  • genom att analysera statistik; hur skiljer sig kvinnors och mäns situation från varandra?
  • genom ytterligare utredningar; hur påverkar skillnaderna mellan kvinnors och mäns situation det ärende som bereds?
  • genom att höra experter och intressentgrupper; hur de som ska höras utvärderar vilka könskonsekvenser saken har?

Mäns och kvinnors livssituation skiljer sig ofta från varandra. Dessa skillnader är inte alltid lätta att upptäcka. Ibland kan de upplevas så naturliga och självklara att det är svårt att förstå deras betydelse för det aktuella ärendet.

Fas 3: Beakta resultaten

Hur påverkade könsperspektivet det slutliga innehållet?
  • Redovisa resultatet av analysen av könskonsekvenserna samt hur analysen har genomförts.
  • Om det inte har gjorts någon analys av könskonsekvenserna ska detta motiveras.
  • Könsperspektivet beaktas även i uppföljningen av ärendet och i det fortsatta arbetet.