Kommunikation påskyndar förändring av verksamhetskulturen

De kommunikativa målen för programmet för psykisk hälsa i arbetslivet anknyter till en förändring av verksamhetskulturen, som också förutsätter en förändring av attityderna till frågor som gäller psykisk hälsa. Ett mål är också att sprida de verktyg, metoder och modeller som utvecklas i programmet till arbetsplatserna i Finland.

Ett mål är att uppnå förståelse för att god psykisk hälsa bland de anställda är en fram-gångsfaktor i ett arbetsliv under ständig förändring och att det är nödvändigt att stärka den genom att utveckla arbetet och förebygga problem. Det är bättre att stödja hela persona-lens arbetsförmåga genom förebyggande arbete än att reagera på individnivå när problem redan uppstått.

Detta förutsätter att arbetsplatserna satsar på praxis som stöder den psykiska hälsan, såsom gott ledarskap, hantering av arbetsbelastningen, god organisering av arbetet, fun-gerande kommunikation samt respons och uppskattning.

Effektutvärdering utnyttjas redan medan programmet pågår

Vid utvärderingen av effekterna av programmet för psykisk hälsa i arbetslivet beaktas både hur genomförandet framskridit och vilka resultat och effekter som uppnåtts.

Vid utvecklande löpande utvärdering utnyttjas resultaten av utvärderingen redan medan programmet pågår. Utifrån resultaten kan genomförandet utvecklas och styras om.

Utvärderingen görs av Nordic Healthcare Group.