Kommittén för social trygghet: sektioner

Kommittén svarar för utarbetandet av förslagen. Kommitténs arbete stöds av sektioner:

  • sektionen för sysselsättning och kompetens
  • sektionen för arbets- och funktionsförmåga 
  • sektionen för boende
  • förvaltningssektionen
  • sektionen för forskning och utvärdering

Sektionen för sysselsättning och kompetens

Sektionens ansvarsområde är reformen av förmåner och tjänster som gäller utkomstskydd för arbetslösa och sysselsättning. I arbetet beaktas barnens, de ungas och familjernas försörjningsvillkor. Sektionen ska under arbetets gång höra de organisationer som företräder de studerande och de unga som sakkunniga.

Sektionen för arbets- och funktionsförmåga

Sektionen ansvarar för utveckling och samordning av förmåner och tjänster som gäller arbets- och funktionsförmågan. Sektionen har också till uppgift att utreda uppbyggnaden av ett ändamålsenligt förmåns- och servicesystem för de personer som i nuläget omfattas av arbetslöshetsförmåner eller beviljas utkomstöd i sista hand, men som egentligen är arbetsoförmögna.  I samband med detta ses bland annat sjukdagpenningen, rehabiliteringsstöden och arbetslöshetsförmåner över. I arbetet beaktas barnens, de ungas och familjernas försörjningförutsättningar.

Sektionen för boende

Sektionen ansvarar för att utveckla stöden för boende. Sektionen har till uppgift att utreda behovet att reformera stöden för boende som separat stöd, men som en del av systemet för social trygghet och i syfte att minska beroendet av utkomststöd. Målet är att utveckla stöden för boende i en mer individuell riktning, vilket förutsätter att behovet av ändringar i begreppet hushåll utreds.  I arbetet beaktas barnens, de ungas och familjernas försörjningsförutsättningar.

Förvaltningssektionen

Till sektionens ansvarsområde hör harmonisering av förmånsbegrepp och utbetalningstider och en  förenkling av ansökningsprocesser.  Sektionen granskar bland annat familje- och inkomstbegrepp. Kunden erbjuds en mer begriplig helhet och möjlighet att med en enda ansökan söka flera förmåner, och samtidigt ska systemets transparens förbättras. Dessutom utvecklar sektionen utnyttjandet av digitalisering och artificiell intelligens i verkställandet av förmånssystemet och det därtill anslutna servicesystemet med beaktande av dataskyddet samt utreder utvecklingsbehoven i fråga om informationsysstemen.

Sektionen för forskning och utvärdering

Till sektionens ansvarsområde för konsekvensbedömningar av kommitténs och de övriga sektionernas förslag och den forskningsbaserade samordningen av kommitténs arbete. Konsekvensbedömningen omfattar bland annat konsekvenserna för medborgarna, inklusive konsekvenserna för jämställdheten mellan könen och de ekonomiska konsekvenserna. Sektionen ansvarar också för den konstitutionella bedömningen av förslagen. Sektionen ansvarar för samordningen av de utredningar och undersökningar som kommittén låter göra samt för utnyttjandet av resultat av försök vid reformen av den sociala tryggheten. Sektionen arbetar på uppdrag av kommittén och andra sektioner och samordnar forskningsunderlaget i sektionernas arbete. Sektionen för forskning och utvärdering kan utse en ledamot till varje övrig sektion. Sektionens sammansättning kompletteras vid behov med akademiska forskare och andra sakkunniga.