Allmänt om klientavgifterna – vanliga frågor

På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna om klientavgifterna. Svaren är generella och riktgivande. Social- och hälsovårdsministeriet kan inte ta ställning till enskilda fall på ett juridiskt bindande sätt. Ministeriet kan som förvaltningsmyndighet endast ge allmänna instruktioner.

Bestämmelser om klientavgifterna finns i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (klientavgiftslagen, 734/1992) och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (klientavgiftsförordningen, 912/1992).

I frågor som gäller socialvårdens tjänster kan du vid behov kontakta kommunens socialombudsman. Frågor som gäller hälso- och sjukvårdens tjänster besvaras av kommunens patientombudsman.

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte anmärkningar, klagomål eller besvär. För behandlingen av dem ansvarar kommunerna, regionförvaltningsverken, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet.

Ändringssökande

Enligt 15 § i klientavgiftslagen får ändring i en tjänsteinnehavares beslut om avgift sökas först genom att omprövning begärs och sedan genom att det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Den tidsfrist som har satts ut för begäran om omprövning börjar löpa från det att den avgiftsskyldige har fått del av beslutet. Till ett beslut om avgift ska enligt klientavgiftslagen fogas anvisningar om hur omprövning begärs hos prövningsorganet.

 

Ofta ställda frågor: klientavgifter