Målet för jämställdhetspolitiken är jämställdhet

Jämställdhet eftersträvas och genomförs med en rad åtgärder som tillsammans bildar jämställdhetspolitiken i Finland.

Förverkligandet av jämställdhet förutsätter aktivt främjande av jämställdheten och undanröjande av diskriminering på grund av kön, även när andra diskrimineringsgrunder är involverade, såsom ålder eller etnicitet.

Tyngdpunkterna i jämställdhetspolitiken baserar sig på jämställdhetslagen, redogörelsen om jämställdheten mellan kvinnor och män som godkändes år 2022 och regeringens riktlinjer. Samtliga ministerier deltar i arbetet, och arbetet koordineras av social- och hälsovårdsministeriet.

Regeringens jämställdhetsprogram

Regeringen har förbundit sig att främja jämställdhet i allt beslutsfattande.

Regeringens centrala åtgärder för främjande av jämställdheten och undanröjande av diskriminering på grund av kön har samlats i regeringens jämställdhetsprogram 2020-2023.

Redogörelse om jämställdhetspolitiken

Statsrådet godkände den andra jämställdhetspolitiska redogörelsen i juni 2022. I redogörelsen fastställs riktlinjerna för den nationella och internationella jämställdhetspolitiken till 2020-talets slut. 

Redogörelsen bygger på sju strategiska mål. Målen utgår från en bild av jämställdhetens nuläge och från en prognos om framtida jämställdhetsfrågor.