FI SV EN RU

Internationell social trygghet

Den sociala tryggheten i Finland baserar sig huvudsakligen på att man är bosatt i Finland. En person som bor i Finland kan tillfälligt vistas utomlands och ändå omfattas av den sociala tryggheten i Finland, dock i regel högst ett år.

Om personen flyttar permanent bort från Finland, omfattas han eller hon inte av den sociala tryggheten i Finland utan är i regel berättigad till social trygghet i det nya bosättningslandet. På motsvarande sätt omfattas den som flyttar till Finland för att stadigvarande bosätta sig här av den sociala tryggheten i Finland.

FPA fattar beslut om rätt till social trygghet i Finland

Folkpensionsanstalten (FPA) fattar beslut om rätt till social trygghet i Finland när en person flyttar till eller från Finland. Grunden för beslutet är lagen om tillämpning av lagstiftningen om bostadsbaserad social trygghet, s.k. tillämpningslagen.

Även arbete i Finland kan berättiga till social trygghet i Finland. I dessa situationer bor personen inte nödvändigtvis stadigvarande i Finland.

I Finland ansvarar kommunerna för social- och hälsovårdstjänsterna. Magistraten fattar enligt lagen om hemkommun beslut om att bokföra en person som kommuninvånare.

Anmälan om tillfällig eller permanent flyttning utomlands eller från utlandet ska göras till Folkpensionsanstalten och magistraten.

Klicka på bilden för en strörre version.
Printversionen fås här.

Bestämmelser om internationell social trygghet och samordningen av sociala trygghetssystem finns i lag och i EU-förordningar.

Samordning av de sociala trygghetssystemen mellan olika länder

När det gäller flyttrörelsen mellan EU- och EES-länder regleras den sociala tryggheten av EU-lagstiftningen som gäller samordning av den sociala tryggheten. Samordning av den sociala tryggheten mellan länderna säkerställer rätten till social trygghet för människor som rör sig mellan länder. På det här sättet uppstår det inte några luckor i pensionsskyddet även om personen under sin karriär skulle ha arbetat i flera länder.

EU- och EES-länderna samt Schweiz har tillsammans avtalat om både användning av hälsovårdstjänster och betalning av utkomstskydd för arbetslösa, familjeförmåner och pensioner mellan länder när människor rör sig mellan länder.

Konventioner om social trygghet

Den nordiska konventionen om social trygghet och den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster kompletterar EU-lagstiftningen.


Finland har ingått en överenskommelse om social trygghet med vissa länder. Finland har en bilateral överenskommelse med Australien, Chile, Israel, Kanada,  Förenta staterna, Kina, Sydkorea och Indien. Man har även ingått en överenskommelse om social trygghet separat med delstaten Quebec i Kanada. Finland har ingått en överenskommelse om sjukvård med Australien.

 

Migrationsverket som lyder under inrikesministeriet ansvarar för migrationsfrågor.

Mer information