Sidan kommer att uppdateras

Integrering av könsperspektivet

Könet och därtill hörande antaganden, förväntningar och uppfattningar påverkar människors handlingar och val. När könet synliggörs får man reda på såväl kvinnors som mäns typiska livssituationer, rutiner och behov. På detta sätt får man fram närmare information om målgrupperna, och med hjälp av denna kan åtgärderna och resurserna allokeras bättre.

Beaktande av könsperspektivet utgör en del av normalt tjänstearbete och god ärendeberedning.

Det material som har producerats i projektet Könsglasögon ger råd om integrering av könsperspektivet och bedömning av könskonsekvenserna i praktiken.

Vokabulär för integreringen

Jämställdhet mellan könen
Med jämställdhet mellan könen avses att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att förverkliga sig själva och delta i samhällelig verksamhet. Syftet med jämställdhetslagen är att hindra könsdiskriminering och att främja jämställdheten mellan kvinnor och män.

Integrering av könsperspektivet
Integrering av könsperspektivet är en strategi med hjälp av vilken könsperspektivet och målet med främjandet av jämställdheten ska beaktas i all verksamhet. Hur en fråga berör kvinnor och män (könsperspektivet) beaktas i all verksamhet (integrering).

Analys av könskonsekvenser
Analys av könskonsekvenser (på finska: suvaus) innebär att man analyserar vilka konsekvenser en åtgärd har dels för kvinnor, dels för män. Målet är att förebygga oönskade konsekvenser för könen och att öka jämställdheten mellan könen.

Kön
Med kön kan förutom fysiskt kön också avses könsroller, den sociala innebörden av kvinnlighet och manlighet, könens beteende eller en individs könsidentitet.

När jämställdhet mellan könen diskuteras finns det skäl att komma ihåg att det är ett mer mångfacetterat begrepp än statistisk tudelning och att förhållandena och behoven bland kvinnor och män som hör till olika befolkningsgrupper skiljer sig från varandra.