Information och stöd till personer som berörs av krisen i Afghanistan och till yrkespersoner inom basservicen 

Krisen i Afghanistan har berört personer med afghansk bakgrund som bor i Finland på många sätt samt yrkespersoner som möter dem inom basservicen. 

På den här sidan finns aktuell information om myndigheternas verksamhet samt de viktigaste informationskällorna till stöd för olika situationer som uppkommer i klientarbetet, t.ex. för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och andra aktörer. 

Utrikesministeriet utreder möjligheterna att hjälpa dem som befinner sig i Afghanistan

Den internationella evakueringsinsatsen i Kabul, som också Finland har deltagit i, har avslutats. Den internationella flygplatsen i Kabul har stängts och det finns för närvarande inga kommersiella flyg. Tillsvidare är det omöjligt att ta sig över gränsen till grannländerna.

Utrikesministeriets möjligheter att hjälpa finska medborgare eller personer som är varaktigt bosatta i Finland och som ännu vistas i Afghanistan är mycket begränsade, men utrikesministeriet utreder eventuella sätt att bistå dessa personer. Situationen följs upp kontinuerligt. Om det uppstår nya möjligheter att bistå, strävar man efter att ge finska medborgare och afghaner som är bosatta i Finland anvisningar och hjälp gällande situationen. 

Personer i akut nöd kan söka sig till lokala eller internationella organisationer (bl.a. Röda halvmånen, Röda korset, UNHCR).

I fråga om ansökningar om uppehållstillstånd strävar utrikesministeriet efter att göra det lättare för afghanska sökande att påbörja eller slutföra uppehållstillståndsprocessen så fort som möjligt.

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening eller av någon annan orsak

Uppehållstillstånd i Finland söks personligen antingen elektroniskt i EnterFinland-systemet eller genom en pappersansökan.

Anvisningar för ansökan om uppehållstillstånd finns på Migrationsverket Migris webbplats. Information om inresan finns också på utrikesministeriets webbplats.

Ansökan om uppehållstillstånd kräver autentisering

En person som ansöker om finskt uppehållstillstånd utomlands ska bestyrka sin identitet, lämna fingeravtryck och visa upp originalen av de handlingar som bifogats ansökan för en tjänsteman vid en finsk beskickning.

Enligt republikens presidents förordning uträttar de personer som bor i Afghanistan ärenden vid Finlands ambassad i New Delhi, men utrikesministeriet utreder för närvarande också andra alternativ. Då man hittat en lösning kommer utrikesministeriet att informera om detta på sin webbplats samt på Facebook och Twitter.

Migrationsverket ger information om uppehållstillstånd och ansökan om asyl

Migrationsverket har till stöd för rådgivningen samlat frågor och svar på sin webbplats. På sidan finns svar på bland annat frågor om uppehållstillstånd för afghaner och ansökan om asyl. På webbplatsen ges också råd om vilken myndighet man ska vända sig till i olika situationer. 

Frågorna och svaren har förutom på finska, svenska och engelska också publicerats på dari. Frågorna och svaren publiceras också på språket pashtu så snart som möjligt. 

Svaren på frågorna uppdateras i enlighet med hur situationen utvecklas. Det lönar sig att även i fortsättningen läsa om aktuella ärenden och de omfattande anvisningarna på Migrationsverkets webbplats.

Arbets- och näringsministeriet hjälper att placera personer som anlänt från Afghanistan

Genom statsrådets beslut i augusti 2021 som grundar sig på utlänningslagen (93 §) omfattas personer som tas emot från Afghanistan av integrationslagen. 

Personer som tagits emot från Afghanistan beviljas uppehållstillstånd i enlighet med 113 § i utlänningslagen. Personerna kan ansöka om kommunplats och till kommunerna betalas ersättningar enligt integrationslagen. Kalkylerad ersättning betalas i tre års tid efter att hemkommunen har antecknats i systemet.

Evakuerade personer som anlänt till Finland med stöd av statsrådets beslut har placerats vid förläggningar på olika håll i Finland. Förläggningarna kartlägger deras situation och de bakgrundsuppgifter som eventuellt inverkar på placeringen, såsom familjehelheter, hälsouppgifter och släktskapsförhållanden. 

Arbets- och näringsministeriet kartlägger regionernas beredskap

För placeringen lämnas uppgifter till Migrationsverket och förläggningarna om regionernas beredskap att placera personer som anlänt från Afghanistan.

Om det behövs fler kommunplatser än kommunen har att erbjuda, ber arbets- och näringsministeriet att närings-, trafik- och miljöcentralerna i regionerna för förhandlingar med kommunerna i syfte att få fler platser. Utgående från arbets- och näringsministeriets preliminära kartläggningsuppgifter ser läget gällande kommunplatser bra ut med tanke på de nuvarande placeringarna. 

Den mottagande kommunen ordnar vid behov normala tjänster i det inledande skedet (inledande kartläggning och integrationsplan) för de personer som tas emot, vid behov i form av sektorsövergripande samarbete till exempel med arbets- och näringstjänsterna. 

De som tas emot är i huvudsak olika familjesammansättningar och familjer av olika storlek.

Yrkesmässigt stöd och hjälp tryggas för dem som behöver det

Krisen i Afghanistan har särskilt berört personer som har släktingar eller närstående i Afghanistan. 

Situationen i Afghanistan har behandlats synligt i medierna, vilket kan ha väckt eventuella behov av psykosocialt stöd hos många personer som flyttat till Finland från krisområden. Personer som behöver hjälp och stöd erbjuds service i första hand inom basservicen, men vid behov hänvisas de till specialtjänster i enlighet med normal praxis.

Om personerna redan har klientrelationer inom basservicen, strävar man efter att i första hand erbjuda psykosocialt stöd där man annars också möter klienterna. Även aktörer inom tredje sektorn erbjuder kris- och samtalshjälp i regionerna.

Inom basservicen är det bra att säkerställa att personer som behöver hjälp och stöd får en jämlik tillgång till service på regional nivå. Till exempel tillgången till samtalshjälp ska tryggas med beaktande av jämlikheten och tillgängligheten.

I handlednings- och rådgivningssituationer ska yrkespersonerna säkerställa att personerna hänvisas till korrekt och fastställd myndighetsinformation. Det är värt att notera att informationen kan förändras i takt med att situationen och förhållandena förändras.

Inom basservicen bör man även i fortsättningen förbereda sig på att  servicebehovet hos de människor som berörs av krisen kan öka om situationen i Afghanistan förändras. Det här bör beaktas genom att man i mån av möjlighet erbjuder möjligheten att på plats eller på distans få samtalshjälp eller annat stöd. 

Länkar till stöd för arbetet: 

Mer information

Henna Leppämäki, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163132