Reformen av hemvården och närståendevården - Regionala nyheter

I den riksomfattande reformen av hem- och närståendevården hat utvecklats modeller för en centraliserad service- och klienthandledning, en fungerande hemvård, en närståendevård för alla ålderskategorier samt en kombination av boende, omsorg och service.

Testade modeller som har visat sig fungera tas i nationellt bruk i landskaps- och vårdreformen.

Modellerna har skapats i åtta olika regionala försöksprojekt. Du kan läsa mer om försöksprojekten i punkten Projekt som finansieras.

På denna sida har man samlat aktuell nyheter och artiklar (2017-2018) om hur reformen av hemvården och närståendevården framskrider samt om stämningarna kring den och resultaten i nuläget.

Artiklarna märkta med stjärna är fritt tillgängliga för andra medier. Källan (stm.fi) och skribenten (Elina Salmi) bör uppges.

När man blir äldre och gråhårigare*

Den åldrande befolkningen kan vara en resurs i regionen. Det finns många exempel ute i världen.

 

 

 

Lappland satsar på servicerådgiv-ning och hemrehabilitering för äldre *

Projektet Toimiva kotihoito Lappiin (En fungerande hemvård i Lappland) för samman aktö-rer från hela landskapet oberoende av kommungränserna.

 

 

 

I projektet Ikäneuvo i Birkaland lyss-nar man på klienten *

I Birkaland har 18 kommuner gått ihop för att tillsammans ta fram en verksamhetsmodell för rådgivning och klientstyrning av äldre.

 

 

 

I Mellersta Finland vill man få hem-vården att blomstra *

Mellersta Finland har en rätt tung äldreservicestruktur, eftersom här finns ett större antal äldre inom serviceboendet med heldygnsomsorg än i övriga delar av landet. 

 

 

 

Egentliga Finland utvecklar: Äldre-service över en disk *

KomPAssi-projektet i Egentliga Finland syftar till att ta fram en centraliserad servicestyr-ningsmodell som hjälper äldre och deras anhöriga att hitta de tjänster som erbjuds i land-skapet.

 

 

 

Borgå bygger ett åldersvänligt, gemenskapsbaserat och tillgängligt bostadsområde för äldre *

Borå vill ta äldre människor och minnessjuka närmare sociala kontakter och service.

 

 

 

Projektet för att skapa en modell för klient- och servicehandledning utgår från klienternas behov *

I Kymmenedalen deltar hela landskapet i utvecklingen av en gemensam modell för rådgivning och klienthandledning för äldre.