Handlingsplanen - Välfärd för alla 2030

Genom handlingsplanen Välfärd för alla 2030 strävar man efter att uppfylla målen i principbeslutet om främjande av välfärd, hälsa och säkerhet 2030. I principbeslutet dras upp riktlinjer för de åtgärder som borde vidtas före 2030 för att minska ojämlikheten när det gäller finländarnas välfärd och hälsa. I handlingsplanen beskrivs ansvaren, uppföljningen och tidsplanen. 

Åtgärderna i handlingsplanen är uppdelade enligt de fyra prioriteringarna i principbeslutet:

  1. Möjlighet för alla att delta
  2. Bra vardagsmiljöer
  3. Verksamhet och tjänster som stöder välfärd och hälsa
  4. Verkningsfulla beslut

Prioriteringarna delas upp i 33 delmål och 144 åtgärder I genomförandet deltar många olika aktörer från olika förvaltningsområden och samhällssektorer. Folkhälsodelegationen samordnar genomförandet och uppföljningen. Delegationen rapporterar också årligen om hur åtgärderna har verkställts och uppdaterar planen regelbundet med beaktande av intressegruppers synpunkter. Alla förvaltningsområden deltar i genomförandet.  

Välkommen med i vårt sociala nätverk!

För att följa upp genomförandet och förena de olika aktörerna har vi bildat ett socialt nätverk på webben för främjandet av välfärd, hälsa och säkerhet 2030.  

Alla instanser som är intresserade av att främja välfärd, hälsa och säkerhet är välkomna med! Syftet är att skapa en stor gemenskap som främjar växelverkan mellan aktörerna och att samla in information om de olika instansernas medverkan. Fokus ligger på hur ojämlikheten kan minskas genom åtgärderna. 

Som medlem i vårt sociala nätverk får du

  • delta i det nationella sektorsövergripande arbetet för främjande av välfärd, hälsa och säkerhet
  • synlighet för de åtgärder som din organisation vidtar
  • nya kontakter och idéer av de andra aktörerna 
  • aktuell information om genomförandet

Anslut dig genom att fylla i  anmälningsblanketten . När du anmäler dig ombeds du ge din e-postadress dit länken till plattformen kan skickas. Välkommen!

Mer information