FI SV

Levnadsvanor och livsmiljö

Nainen raittiissa ilmassa

Människors egna levnadsvanor och levnadsvilllkor har en viktig roll i att förbättra hälsan och förebygga sjukdomar. Ministeriet eftersträvar i sin verksamhet att påverka dem båda.

Motion och kost

Sjukdomar kan förebyggas genom motion och hälsosam kost. Statsrådet har utarbetat riktlinjer för motion och kost som främjar hälsa.

Alkohol, droger och rökning

Hög alkoholkonsumtion och hälsorisker som orsakas av droger och rökning förebyggs genom att begränsa tillgången till skadliga produkter.

Livsmiljö

Faktorer som påverkar miljöhälsan är bl.a. luftkvalitet, vattenkvalitet och bullernivå. Miljöhälsovårdens uppgift är att se till att miljöfaktorer inte skadar människors hälsa.

Befolkningens hälsa påverkas också positivt av en balanserad, trygg och trivsam samhällsstruktur samt sociala kontakter.

Tillgänglighet som del av hälsosam miljö

En hälsosam miljö är tillgänglig för alla. Med tillgänglig miljö avses exempelvis det att åldringar eller barnfamiljer med vagn kan röra sig i miljön, eller att syn- och hörselskadade kan röra sig och orientera sig i miljön.

Hinderfria miljöer och tjänster stöder ett självständigt liv och delaktighet i samhället. Institutet för hälsa och välfärd som är underställt ministeriet koordinerar ett omfattande Design for All-nätverk i Finland, som eftersträvar en tillgänglig miljö för alla, lättåtkomliga tjänster och lättanvända produkter.

Olycksfall

Sunda levnadsvanor och en god livsmiljö förebygger olyckor, som i Finland utgör en betydande hälsorisk. Arbetet för att förebygga hem- och fritidsolyckor, hissinstallationer och effektiv halkbekämpning vintertid är exempel på insatser som betydligt sänker kostnaderna för social- och hälsovård och rehabilitering.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöerna är betydande verksamhetsmiljöer för befolkningen i arbetsför ålder, och inverkar således på hälsan hos befolkningsgruppen. Genom arbetshälsa främjar man den arbetsföra befolkningens hälsa och säkerhet.