FI SV

Kvalitetsrekommendation för främjande av hälsa

Kvalitetsrekommendationen för främjande av hälsa som har publicerats av social- och hälsovårdsministeriet (SHM 2007:16) är avsedd som ett arbetsredskap för såväl hälso- och sjukvården som övriga förvaltningsområden samt för beslutsfattare och anställda i kommunerna.

Kvalitetsrekommendationen strukturerar verksamhetsfältets främjande av hälsa som en uppgift för kommunens olika förvaltningsområden på följande sätt:

 • verksamhetspolitiken för och ledningen av hälsofrämjandet
 • hälsofrämjande livsmiljöer
 • hälsofrämjande samarbete och deltagande
 • kompetens inom hälsofrämjande
 • tjänster som främjar hälsan
 • uppföljning och utvärdering av hälsofrämjande åtgärder.

Kvalitetsrekommendationen innehåller en beskrivning av god praxis för hälsofrämjande. Denna omfattar:

 • hälsosam näring
 • hälsofrämjande motion
 • förebyggande av rusmedelsanvändning
 • förebyggande av olycksfall
 • skötsel av munnens hälsa
 • förebyggande av smittsamma sjukdomar
 • främjande av sexualhälsa

I SHM:s rapport utreds genomslagskraften och kostnadseffekten av åtgärderna för främjande av hälsa.