Hoppa till innehåll
Media

Coronavirus

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Över hälften av befolkningen över 80 år har fått den fjärde vaccindosen.

19.5.2022 10.01
SHM
I början av år 2022 spred sig covid-19 också i stor utsträckning bland den äldre befolkningen. Detta ledde till att dödligheten inom 30 dygn från covid-19-smittan ökade, men vid månadsskiftet april-maj började den tydligt sjunka igen. Trots det höga antalet smittfall har dödligheten bland de som fått tre vaccindoser hållits på en klart lägre nivå jämfört med den övriga befolkningen. Över hälften av befolkningen över 80 år har fått den fjärde vaccindosen.

Barns välbefinnande och utveckling ska tryggas genom en totalreform av barnskyddet

18.5.2022 10.00
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet har börjat bereda en totalreform av barnskyddslagstiftningen. Syftet är att trygga barns rätt till en balanserad utveckling och till särskilt skydd. Servicehelheten ska bli mer överskådlig och tjänsterna mer verkningsfulla.    

Regeringen föreslår en garanti för vård inom sju dagar inom primärvården

12.5.2022 14.46
SHM
blodtrycksmätare
Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om en ändring av vårdgarantin. I propositionen föreslås en ändring som förbättrar den vårdgaranti inom primärvården som det föreskrivs om i hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgarantin gäller både fysiska och psykiska hälsoproblem.

Samarbetet mellan kommuner och välfärdsområden inom elevhälsan säkerställs genom bestämmelser

25.5.2022 13.45
SHM
Elever i skolkorridoren
Bestämmelserna i lagen om elev- och studerandevård, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande, socialvårdslagen och lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården har preciserats så att de motsvarar reformen av social- och hälsovården. Republikens president stadfäste lagändringarna den 25 maj 2022.

Ändringarna i lagstiftningen om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet träder i kraft

20.5.2022 12.57
SHM
Sjukskötare med dator
Den 20 maj stadfäste Republikens president lagarna om ändring av lagstiftningen om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet, och en del av lagändringarna träder i kraft redan den 25 maj 2022.
Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Aki Lindén
Aki Lindén
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen