Frågor och svar om totalreformen av alkohollagen

Den nya alkohollagen trädde i sin helhet i kraft den 1 mars 2018. En del av lagändringarna trädde i kraft redan den 1 januari 2018.

Här är en sammanställning av frågor och svar om reformen av alkohollagen. 

Vanliga frågor

 • Varför genomfördes en totalreform av alkohollagen?

  Finlands alkohollagstiftning har tidigare bestått av alkohollagen från 1994 och 13 förordningar som utfärdats med stöd av den. I och med reformen samlades bestämmelserna från lagen och förordningarna så heltäckande som möjligt i en lag. 

  Reformen hänför sig också till det projekt för att avveckla normer som ingår i regeringsprogrammet för Juha Sipiläs regering. I den tidigare lagen fanns en del föråldrade och rigida bestämmelser från lagen om alkoholdrycker från 1932 och alkohollagen från 1969.

 • Vilka var utgångspunkterna för reformen?

  I reformen strävade man efter balans mellan näringslivets behov och minskning av alkoholrelaterade folkhälsoskador.

  Principen i lagen är fortfarande att förebygga skadeverkningar av alkohol. En utgångspunkt är bland annat att Alko ska behålla sitt detaljhandelsmonopol. Också tillståndssystemet för tillverkning, försäljning och servering har bibehållits.

  Samtidigt har man avvecklat onödiga, föråldrade och rigida normer som ingick i den tidigare lagstiftningen och belastade i synnerhet restaurangbranschen. Till exempel har bestämmelserna om restaurangernas serveringstider och kundbetjäning blivit friare.

 • Hur styrde regeringen beredningen av totalreformen av alkohollagen?

  Den politiska beredningen av totalreformen av alkohollagen inleddes i statsminister Juha Sipiläs regering i februari 2016 när familje- och omsorgsminister Juha Rehula lade fram sitt grundläggande utkast till proposition för ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd. I det grundläggande utkastet till proposition eftersträvades balans mellan å ena sidan minskning av alkoholens skadeverkningar och å andra sidan beaktande av näringsverksamheten.

  Därefter behandlades det grundläggande förslaget av regeringspartiernas riksdagsgrupper, och vid fortsatta förhandlingar mellan representanter för grupperna i maj 2016 enades man om huvudriktlinjerna för reformen av alkohollagen.

  Ett utkast till regeringens proposition med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den behandlades i regeringens ministerarbetsgrupp för hälsa och välfärd i början av november 2016. Propositionen var på omfattande remiss 22.11.2016–16.1.2017, och ett sammandrag av remissvaren blev klart i mars 2017.

  Därefter färdigställdes propositionen vid social- och hälsovårdsministeriet. Regeringens proposition med förslag till ny alkohollag lämnades till riksdagen i september 2017. Riksdagen godkände lagförslaget den 19 december 2017.

  Republikens president stadfäste lagen den 28 december 2017. Den nya alkohollagen trädde i sin helhet i kraft den 1 mars 2018. En del av lagändringarna trädde i kraft redan den 1 januari 2018.

 • Hur bereddes reformen?

  Reformen bereddes vid social- och hälsovårdsministeriet i nära samarbete med Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Utöver detta fick man sakkunnighjälp från i synnerhet justitieministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet och finansministeriet.

  I samband med beredningen ordnade social- och hälsovårdsministeriet separata möten med förvaltningsorgan, medlemsarbetsgrupper och funktionärer vid Bryggeri- och läskedrycksindustriförbundet, Småbryggeriförbundet, intresseföreningen för inhemska gårdsvintillverkare Suomen Viiniyrittäjät ry, intresseföreningen för alkoholdrycksindustrin Alkoholijuomateollisuusyhdistys, Förening för Finlands Alkoholdryckhandel, Turism- och Restaurangförbundet rf, Finlands Dagligvaruhandel rf och nätverket för alkohol- och drogprevention Ehkäisevän päihdetyön verkosto.

 • Hur bedömdes konsekvenserna av reformen?

  I samband med beredningen av alkohollagen bedömdes bl.a. reformens ekonomiska konsekvenser, konsekvenser för hälsan samt konsekvenser för olika befolkningsgrupper, såsom barn och unga.

  De största ekonomiska konsekvenserna och konsekvenserna för hälsan bedöms uppkomma av att det i fortsättningen säljs starkare alkoholdrycker i butiker, kiosker och på servicestationer. Detta torde ha positiva ekonomiska konsekvenser för tillverkare och försäljare av alkoholdrycker. Samtidigt ökar den totala alkoholkonsumtionen när det säljs starkare alkoholdrycker i butikerna, vilket torde medföra att alkoholkonsumtionens sociala, hälsomässiga och ekonomiska skadeverkningar ökar.

  En bedömning av alkohollagens konsekvenser för barn gjordes under våren 2017. De väsentliga iakttagelserna i den togs in under lämpliga rubriker i motiveringen i regeringens proposition. Konsekvenserna för barn nämns bl.a. under rubrikerna 2.1.2 Praxis; Alkoholens skadeverkningar i olika åldersgrupper, Skadliga verkningar av alkohol som drabbar närstående, andra människor och samhället samt 4.3.1 Konsekvenser för social- och hälsovården; Konsekvenser för olika befolkningsgrupper.

 • Vilka är de mest betydande ändringarna i fråga om detaljhandel med alkoholdrycker?

  Enligt den nya lagen är den högsta tillåtna alkoholhalten i de drycker som säljs i butiker 5,5 procent, och kravet på att dryckerna ska vara tillverkade genom jäsning har slopats. Det betyder att det i livsmedelsbutiker, livsmedelskiosker och på servicestationer också får säljas starköl (s.k. A-öl), starkare cider än tidigare och alla long drink-drycker tillverkade av starka alkoholdrycker.

  Självständiga och små bryggerier får sälja eget hantverksöl direkt från tillverkningsstället. Som ett litet bryggeri betraktas ett bryggeri med en produktionsvolym på högst 500 000 liter alkoholdrycker per år. Hantverksöl får inte vara t.ex. blandningar av öl och läskedrycker.

 • Varifrån kan jag vid behov få mer information, t.ex. med tanke på tillståndsansökan?

  Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverket svarar för verkställigheten av alkohollagen i praktiken.

  Valvira publicerar tillämpningsanvisningar för lagen innan den träder i kraft och kompletterar dem vid behov. Ansökningar om serveringstillstånd och detaljhandelstillstånd avgörs dock av regionförvaltningsverket.

  Det lönar sig alltid att först kontrollera om Valvira har meddelat anvisningar om hur lagen ska tolkas. Efter det lönar det sig att fråga hos regionförvaltningsverket hur man ska gå till väga med tillståndsansökan.

 • Hur går det med Alkos monopolställning?

  Alko Ab behåller sitt detaljhandelsmonopol. Alko är ett aktiebolag som ägs av finska staten och som även i fortsättningen har ensamrätt i Finland till försäljning av alkoholdrycker som innehåller mer än 5,5 volymprocent alkohol. Ett undantag från detta är gårdsvin, sahti och i och med den nya lagen även hantverksöl.

 • Hur har små producenters försäljning av gårdsvin, sahti och öl ordnats?

  Tillverkare av gårdsvin och sahti behåller sin rätt att sälja produkter som de tillverkat i anslutning till tillverkningsstället. Med gårdsvin avses alkoholdrycker som innehåller högst 13 volymprocent alkohol och som framställts genom jäsning av bär, frukt eller andra växtdelar, med undantag för druvor och spannmålsprodukter.

  I den nya alkohollagen definieras även hantverksöl, som tillverkarna får sälja direkt från tillverkningsstället. Utgångspunkten är att alkoholdrycker som innehåller högst 12 volymprocent alkohol och som har framställs av malt genom jäsning betraktas som en produkt från ett litet bryggeri (ett s.k. hantverksöl). Definitionen tillåter också t.ex. majsöl o.d. glutenfritt öl och användning av andra växtdelar och kryddor vid jäsningen. Sahti är i enlighet med den definition som också använts tidigare ett ofiltrerat och opastöriserat, traditionsenligt tillverkat hantverksöl som innehåller högst 12 volymprocent alkohol.

  Den högsta tillåtna tillverkningsvolymen för tillverkare av gårdsvin förblir samma som tidigare (100 000 liter per år), medan gränsen för ett litet bryggeris tillverkningsvolym är 500 000 liter per år. Tillverkarna ska dessutom vara självständiga i förhållande till övriga tillverkare av alkoholdrycker.

  Dessa begränsningar beror på att undantagen från Alkos detaljhandelsmonopol inte får vara för stora. Strävan är att hålla undantagen begränsade, traditionella och hantverksbetonade. På detta sätt strävar man efter att säkerställa att den småskaliga försäljningen inte diskriminerar vin- och ölproducenter från övriga EU-länder. Bakgrunden till detta är EU-domstolens dom (C-198/2014 Visnapuu), där bl.a. ett undantag med anknytning till detaljhandel med gårdsvin behandlades.

 • Får man köpa med sig alkohol från en restaurang?

  Serveringsställen kan i likhet med butiker få tillstånd att sälja alkoholdrycker också så att kunderna tar dem med sig från serveringsstället. För denna detaljförsäljning av alkoholdrycker till kunderna gäller normala detaljhandelsbestämmelser. Sådana bestämmelser är t.ex. att de drycker som säljs får ha en maximal alkoholhalt på 5,5 % och att tidpunkten för försäljning är kl. 9–21.

 • Får utländska nätbutiker sälja alkoholdrycker till finländska konsumenter?

  De nuvarande bestämmelserna om utländsk e-handel med alkoholdrycker, dvs. gränsöverskridande distansförsäljning av alkoholdrycker, har varit oklara. De har tolkats i samband med ett mål i EU-domstolen (C-198/2014 Visnapuu). Enligt domstolen är det förbud mot distansförsäljning av alkoholdrycker från utlandet till Finland som fanns i den tidigare alkohollagen under vissa förutsättningar förenligt med EU-rätten. Det är den nationella domstolens uppgift att göra en närmare bedömning av dessa förutsättningar och avge sitt slutliga avgörande i målet. Helsingfors hovrätt behandlade målet våren 2017, och eftersom domen överklagades, beror det avgörande som vinner laga kraft nu på högsta domstolens beslut.

  Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som till den 31 mars 2018 ska utreda regleringen av gränsöverskridande distansförsäljning av alkoholdrycker och lägga fram förslag till nya bestämmelser. De yttre villkor som riksdagen lagt fram ska beaktas i arbetet. Riksdagen förutsätter också att Alkos ensamrätt till detaljhandel med alkoholdrycker bevaras och att det samtidigt säkerställs att de finländska näringsidkarna kan fungera på lika villkor som utländska försäljare av alkoholdrycker.

 • Kan en konsument ändå införskaffa alkoholdrycker från utlandet?

  Även enligt EU-domstolens tidigare rättspraxis får en medlemsstat inte förbjuda konsumenter att föra in alkoholdrycker i landet. Enligt domstolen kan en konsument utöver resandeinförsel anlita transporthjälp som är oberoende av den utländska försäljaren.

  Om en finländsk konsument vill att både alkohollagen och punktskattelagen iakttas vid beställning från en utländsk butik, ska hen säkerställa att den utländska nätbutiken inte sköter transporten av alkoholdryckerna till Finland och att antingen försäljaren eller konsumenten själv betalar de finska alkoholskatterna.

  I annat fall bryter man mot alkohol- eller skattelagstiftningen. Mer exakt än så går det inte att med säkerhet bedöma alla konsekvenser för försäljaren och köparen förrän alkohollagen är klargjord eller högsta domstolen har meddelat sitt avgörande i ovannämnda mål.

 • Många utländska nätbutiker uppger i sin marknadsföring att det räcker att det har betalats skatt på alkoholdryckerna i t.ex. Frankrike eller Estland och att man därför inte behöver betala finska alkoholskatter. Stämmer det?

  I alkohollagen står det inget om alkoholbeskattningen, men det stämmer inte. Enligt EU:s direktiv kan endast alkoholdrycker som en resande själv för in för eget bruk vara skattefria på ovannämnda sätt. Bestämmelser om alkoholskatter finns i punktskattelagen och i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker. Beredningen av dessa lagar sköts av finansministeriet.

 • Hur förändras resandeinförseln av alkoholdrycker?

  Bestämmelserna om resandeinförsel av alkoholdrycker från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ändrades den 1 mars 2018. Enligt den nya lagen måste en resa ha varat i minst 24 timmar för att en resenär ska få föra med sig alkoholdrycker in i landet när hen återvänder från resan (t.ex. från Ryssland). Enligt den gamla lagen var motsvarande tid 20 timmar.

 • Får alkohol säljas i butiksbilar?

  Redan i den tidigare alkohollagen fanns en bestämmelse om butikers befintliga butiksbilar. Nu får också Alko sälja alkoholdrycker från butiksbilar. Enligt den nya lagen ska bilens rutt i båda fallen betjäna fast bosatta eller säsongsboende och vara fastställd av tillståndsmyndigheten. De butiksbilar som säljer alkoholdrycker kan med andra ord inte t.ex. köra omkring till festivaler och offentliga tillställningar eller leverera alkoholdrycker hem till köparen.

 • Vilka är de mest betydande ändringarna i fråga om servering av alkoholdrycker?

  I fortsättningen finns endast ett serveringstillstånd, som berättigar till servering av alla alkoholdrycker. Från och med den 1 mars 2018 finns inte längre separata A-, B- och C-tillstånd. Dessutom får restaurangerna ansöka om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker. För restaurangernas detaljförsäljning av alkoholdrycker gäller normala detaljhandelsbestämmelser, dvs. att kunderna får köpa samma alkoholdrycker som från butiker varje dag mellan kl. 9 och 21.

  Enligt den nya lagen ska det under varje arbetsskift finnas en ansvarig person som har fyllt 18 år. Det föreskrivs inte längre om några särskilda kompetenskrav för den ansvariga personen, utan det räcker att hen har ett intyg över kunskaper om alkohollagen (ett s.k. serveringspass). I restauranger får personer som har fyllt 16 år servera alkohol under övervakning av den ansvariga personen under arbetsskiftet.

  Gemensamma serveringsområden för flera restauranger är tillåtna. De tidigare tillfälliga serveringstillstånden ersätts med ett delvis lättare förfarande.  Med en s.k. cateringanmälan får restaurangerna i fortsättningen servera t.ex. i företagslokaler och på lokala festplatser och festivaler som tidigare har blivit godkända. Det räcker då att restaurangerna på förhand gör en anmälan om serveringen till regionförvaltningsverket.

  Serveringstiden ska även i fortsättningen upphöra kl. 01.30, men serveringen får fortsätta till högst kl. 04.00, om restaurangen har lämnat in en anmälan om förlängd serveringstid till regionförvaltningsverket. Den tidigare tillståndshanteringen har således slopats således, men det kommer att ställas krav på restaurangerna i fråga om ordningsövervakningen. Restaurangerna behöver inte längre stänga efter att serveringen upphört, men de alkoholdrycker som har serverats ska förtäras inom en timme från det att serveringstiden har upphört. Dessutom har myndigheterna rätt att begränsa och förbjuda serveringen för att förhindra störningar.

 • Får vin eller starka alkoholdrycker i fortsättningen serveras t.ex. på servicestationer eller i kiosker?

  Ja, om de har beviljats serveringstillstånd. I fortsättningen finns bara ett serveringstillstånd, som gäller alla alkoholdrycker. Från och med den 1 mars 2018 finns inte längre separata A-, B- och C-tillstånd.

 • Får restaurangerna sälja vin eller starka alkoholdrycker så att kunderna får ta med sig dryckerna från restaurangen – t.ex. en halvdrucken vinflaska?

  Nej. Alko har alltjämt ensamrätt till detaljhandel med vin och starka alkoholdrycker. För restaurangernas detaljförsäljning av alkoholdrycker gäller normala detaljhandelsbestämmelser, vilket betyder att kunden kan köpa med sig alkoholdrycker i färdigt fyllda, slutna förpackningar på samma sätt som från butiker varje dag kl. 9–21.

 • Hur ändras kraven i fråga om personalen vid serveringsställen?

  Enligt den nya lagen ska det under varje arbetsskift finnas en ansvarig person som har fyllt 18 år. Det föreskrivs inte längre om några särskilda kompetenskrav för den ansvariga personen, utan det räcker att hen har ett intyg över kunskaper om alkohollagen (ett s.k. serveringspass).

  En person under 18 år får inte sälja eller servera alkoholdrycker, men en person som har fyllt 16 år får sälja och servera alkoholdrycker under direkt övervakning av försäljningsställets ansvariga föreståndare.

 • Hur ändras serveringsområdena för alkohol?

  Enligt den nya lagen är gemensamma serveringsområden för flera restauranger tillåtna. De tidigare tillfälliga serveringstillstånden har ersäatts med ett delvis lättare förfarande.  Med en s.k. cateringanmälan får restaurangerna i fortsättningen servera t.ex. i företagslokaler och på lokala festplatser och festivaler som tidigare har blivit godkända. Det räcker då att restaurangerna på förhand gör en anmälan om serveringen till regionförvaltningsverket. Serveringsområdena ska även i fortsättningen avgränsas eller märkas ut på ett tydligt sätt. Även ett allmänt läktarutrymme kan godkännas som serveringsområde, om det är reserverat endast för personer som har fyllt 18 år.

 • Har Alko fått fria öppettider?

  Nej. Öppettiderna för Alkos försäljningsställen får hålla öppet kl. 9–21 på vardagar.

 • Vad innebär det att Alko får ordna auktioner?

  Vid vinauktioner säljs viner till högstbjudande, på samma sätt som på vanliga auktioner. De viner som säljs på auktionerna är ofta dyra årgångsviner eller andra rariteter. Hittills har sådana auktioner kunnat hållas i t.ex. Sverige, men inte i Finland.

 • Hur ändras bestämmelserna om reklam för alkoholdrycker?

  Restauranger får fritt göra reklam för s.k. happy hour-erbjudanden t.ex. på gatan och i tidningar.

  Tillverkare av och partihandlare med starka alkoholdrycker och restauranger som säljer starka alkoholdrycker får förevisa sina egna produkter t.ex. genom prislistor på nätet.

  Övriga bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker förblir oförändrade. Bestämmelserna om marknadsföring av alkoholdrycker uppdaterades 2015.

 • Får man i fortsättningen inköpsgottgörelse eller bonus för alkoholinköp?

  Nej. Det är i fortsättningen förbjudet att erbjuda eller betala inköpsgottgörelser för inköp av alkoholdrycker. En motsvarande bestämmelse finns redan i fråga om tobaksprodukter. I praktiken innebär detta att inköp av alkoholdrycker inte berättigar till butikernas bonusar. Bestämmelsen gäller också alkoholdrycker som köps utomlands eller på fartyg. För dem får man alltså inte längre bonus med finländska butikers eller företags förmåns- eller stamkundskort.

 • Ändras bestämmelserna om tillverkning av öl och vin i hemmet?

  Tillverkning av öl och vin i hemmet är enligt den nya lagen tillåten – så länge som tillverkningen inte sker genom destillation.

 • Hur har det avvecklats normer i samband med reformen?

  I samband med reformen av lagen har normer slopats och nya verksamhetsbetingelser i synnerhet för restaurangbranschen skapats. När de bestämmelser som tidigare funnits i förordningar nu överförts till en lag, har alla aktörer inom alkoholbranschen och även gemene man i fortsättningen lättare att veta vilka bestämmelser som gäller.

  Normer har avvecklats på många sätt. Exempelvis restaurangerna har fått helt fria öppettider. Servering av alkoholdrycker är tillåten till högst kl. 4 på morgonen, om restaurangen har lämnat in en anmälan om serveringen, och kunderna får då fortsätta dricka sina alkoholdrycker till högst kl. 5 på morgonen. Alla restauranger får i fortsättningen servera alla alkoholdrycker, och restaurangerna får på samma villkor som butiker sälja alkoholdrycker som kunderna kan ta med sig. Likaså slopas de begränsningar som gällt portionsstorlekar på de alkoholdrycker som restaurangerna serverar. Restaurangerna får i fortsättningen förevisa också sitt utbud av starka alkoholdrycker t.ex. på sin webbsida.

  För restaurangernas ansvariga föreståndare föreskrivs inte längre några särskilda kompetenskrav, vilket gör att det blir lättare för i synnerhet familje- och turistrestauranger och säsongsbetonade restauranger att rekrytera arbetskraft och planera arbetsskiften.

 • Vilka är de mest betydande konsekvenserna av den nya alkohollagen för företagen inom branschen?

  Alla företag inom branschen gynnas av att de bestämmelser som gäller branschen samlas i en lag.

  Ett bredare utbud av och högre tillåten alkoholhalt i de alkoholdrycker som säljs i butiker ökar i synnerhet bryggeriernas och detaljvaruhandelns försäljning. Av de inhemska tillverkarna av alkoholdrycker gynnas även tillverkarna av hantverksöl av sina nya detaljhandelsrättigheter. Tillverkare av starka alkoholdrycker får nya möjligheter att förevisa sina produkter t.ex. på internet.

  Merparten av slopandet eller uppluckringen av enskilda normer gäller restaurangbranschen. I synnerhet det att kompetenskraven för restaurangernas ansvariga föreståndare luckras upp gör det lättare att rekrytera arbetskraft och planera arbetsskiften.

 • Hur blir det med nattsömnen för dem som bor nära restauranger? Kan någon ingripa, om en restaurangs kunder håller grannarna vakna på efternatten?

  I lagen fastställs medborgarnas rätt att inverka på sin egen boendemiljö. Utgångspunkten i lagen är att restaurangernas förlängda serveringstider inte får ge upphov till sanitära olägenheter för grannarna.

  Om alla ansökningar om serveringstillstånd ska det vid behov begäras utlåtande av kommunen och polisen. De som bor i grannhusen ska också informeras om ansökan, om den gäller servering utomhus eller om det vid serveringsstället tidigare har förekommit ordningsproblem eller problem med oljud.

  Tillståndsmyndigheten har rätt att besluta om begränsningar av serveringstillståndet, om det är nödvändigt till exempel för att förhindra att grannarna störs av oljud. Begränsningen kan gälla t.ex. serveringstiden eller att restaurangen måste minska på oljudet. För kommunerna föreskrivs en särskild rättighet att fatta beslut om restaurangernas förlängda serveringstider t.ex. i bostadsområden i centrum i syfte att främja invånarnas säkerhet. Kommunfullmäktige har rätt att enligt prövning helt förbjuda servering av alkoholdrycker i alla restauranger inom ett visst område t.ex. efter klockan två eller tre på natten. Serveringen kan genom ett sådant här beslut begränsas t.ex. på vardagar, vilket gör att de förlängda serveringstiderna då gäller endast under veckosluten.

Mer information