FI SV EN

Frågor och svar om den nya tobakslagen

Finlands nya tobakslag är i kraft från och med 15.8.2016.

Nedan följer en sammanställning av några av de vanligaste frågorna om de ändringar den nya tobakslagen medför.

Vanliga frågor

 • Varför reformerades tobakslagen?

  Den tidigare tobakslagen härstammar från år 1976. Lagen hade ändrats tiotals gånger och var därför osammanhängande. Reformen hade samband med EU:s tobaksdirektiv, som medlemsstaterna måste verkställa i medlemsländerna. Dessutom baserade sig en del av lagändringarna i den nya lagen på Finlands egna bedömningar och lagstiftningsbehov.

 • Varför finns det varningsbilder på tobaksaskarna?

  Med hjälp av bilderna vill man berätta och varna om tobakens faktiska konsekvenser för människans hälsa. Bilder märks bättre och de påverkar människor starkare än de varningstexter som finns på de nuvarande askarna. Gamla askar med enbart textvarningar får dock finnas i handeln fram till 20.5.2017.

 • Varför får cigaretter inte längre smaka mentol?

  Förbudet grundar sig på EU:s tobaksdirektiv. Smakämnen som mentol eller choklad ökar enligt undersökningar speciellt ungas tendens att pröva tobaksrökning och risken för att de börjar röka regelbundet. Genom att ta bort smakämnena vill man göra tobaksrökningen mindre lockande.

  Mentolcigaretter kan ge upphov till ett starkare beroende än andra cigaretter. Detta beror på att mentol bedövar slemhinnorna, vilket gör att rökaren drar ner röken mycket djupt i lungorna.

  Mentolcigaretter får finnas till försäljning fram till 20.5.2020.

 • Kommer tobaksrökning att vara tillåten på balkonger, terrasser och gårdsplaner?

  Den nya lagen förbjuder inte tobaksrökning på balkonger eller på bostäders utomhusområden, men husbolag kan hos kommunen ansöka om att kommunen meddelar rökförbud på till exempel balkongerna. En kommunal myndighet kan meddela rökförbud, om rök på grund av konstruktionerna och andra omständigheter inte bara undantagsvis kan sprida sig till exempel från en balkong till en annan. Att röken sprider sig räcker alltså för att meddela rökförbud, och sanitär olägenhet behöver inte bevisas, till skillnad från förfarandet i enlighet med hälsoskyddslagen. Under strängare villkor är det också möjligt att ingripa i situationer där rök sprider sig från en lägenhet till en annan via konstruktionerna.

  Bestämmelserna om rökning på balkonger tillämpas från och med 1.1.2017.

 • Varför får man inte röka i bilen då personer under 15 år är med?

  Med förbudet skyddar man barns hälsa eftersom forskningsresultat visar att exponering för tobaksrök särskilt i ett litet utrymme skadar barnets artärer samt utsätter barn för hjärt- och kärlsjukdomar, astma, allergisk snuva och luftrörskatarr. Ett förbud mot tobaksrökning i bil minskar barns exponering för tobaksrök och de hälsoskador som den orsakar.

  Kommunen övervakar att rökförbudet följs. Rökning i bilen när barn är närvarande är dock inte straffbart. Polisen övervakar inte rökning i bilen.

  Man ville skriva in ett förbud mot rökning i bilen när personer under 15 år finns med även om handlingen inte är straffbar. Lagen ger en tydlig fingervisning om att handlingen inte är rätt och att barn lider på grund av rökning i bilen. Med förbudet vill man även stärka den sociala kontrollen i barnens närmaste krets. Det är lättare att diskutera saken inom familjekretsen om gemensamma rökfria bilfärder kan motiveras genom en lag.

 • Varför har elektroniska cigaretter tagits in i tobakslagen?

  Enligt EU:s tobaksdirektiv måste elektroniska cigaretter släppas in på den finländska marknaden. Produkterna måste fylla de stränga kvalitets- och säkerhetskraven som direktivet förutsätter och de måste ha en varningsmärkning om nikotinet. Vidare ska tillverkarna och importörerna meddela Valvira om produkter som kommer på marknaden ett halvt år i förväg.

 • Varför regleras elektroniska cigaretter på samma sätt som vanliga cigaretter?

  I de vätskor som används i elektroniska cigaretter har man hittat flera ämnen som är farliga för hälsan. Dessutom finns det inte heller ännu några forskningsresultat om hur långvarig användning av elektroniska cigaretter inverkar på hälsan. Vätskan i elektroniska cigaretter innehåller ofta nikotin, som ger upphov till beroende och är ett giftigt ämne. I Finland vill man minimera riskerna med elektroniska cigaretter och det nikotin som de innehåller t.ex. genom att i tobakslagen föreskriva en åldersgräns för köp av produkterna, förbjuda marknadsföring och distansförsäljning av dem samt begränsa deras smakämnen och införsel och användning av dem.

 • Varför är snusförsäljning tillåten i Sverige, men inte i Finland?

  I EU-länderna har snusförsäljning varit förbjuden sedan 1992, så Finland kan inte tillåta snusförsäljning. Sverige förhandlade sig till ett undantag från förbudet när landet 1995 anslöt sig till EU.

 • Varför förbjuds alla rökfria tobaksprodukter?

  Målet med tobakslagen är att användningen av alla tobaksprodukter ska upphöra i Finland. Det är inte meningen att cigaretter ska ersättas med rökfria tobaksprodukter, som också är farliga för hälsan. Man har även försökt kringgå snusförbudet genom att kalla produkten för till exempel tuggtobak, vilken tidigare var tillåten i Finland.

 • Hur förändrar den nya tobakslagen resandeinförseln av snus?

  Enligt den nya tobakslagen får man införa tobaksprodukter som resandeinförsel för eget bruk högst 1 000 gram per dygn. Om det t.ex. i en snusdosa finns 50 gram snus, får man enligt den nya lagen införa 20 st. dosor. Om en dosa innehåller 25 gram snus, får man införa 40 st. dosor.

  Tidigare begränsades resandeinförseln på basis av antalet snusdosor och vikt: det var tillåtet att införa högst 30 styck snusdosor på högst 50 gram. Man ville avstå från denna begränsning som baserar sig på antalet dosor och vikt och föreskriva en entydig gräns som baserar sig på gram.

  Andra rökfria tobaksprodukter än snus får säljas fram till 20.5.2017.

 • Får man föra in tobaksprodukter från Ryssland utan begränsningar även vid korta resor?

  Nej. I och med den nya tobakslagen måste en resenär som bor i Finland vara borta från Finland över 24 timmar för att han eller hon över huvud taget ska få föra in tobaksprodukter i landet från ett land utanför EES. På motsvarande sätt måste en person som bor i ett land utanför EES och som reser till Finland vara i Finland i över tre dygn för att han eller hon ska få föra in tobaksprodukter i Finland. Genom detta vill man förhindra illegal handel med tobaksprodukter, som för närvarande är möjlig i synnerhet vid Finlands östgräns.

 • Får man beställa tobaksprodukter eller elektroniska cigarretter på nätet?

  Nej. Nät- och annan distansförsäljning som sker både gränsöverskridande och inom Finland är förbjuden enligt den nya tobakslagen.

  Förbudet mot gränsöverskridande distansförsäljning av elektroniska cigaretter och nikotinvätskor tillämpas från och med 1.1.2017.

Mer information