Bosättningsbaserad social trygghet – Frågor och svar

 • Vad avses när man talar om bosättningsbaserad social trygghet?

  Med bosättningsbaserad social trygghet avses socialskyddsförmåner och social- och hälsovårdstjänster, till vilka enligt den finländska lagstiftningen rätt uppkommer på basis av boende i Finland. Även i fråga om finländska medborgare är förutsättningen för social trygghet att man bor i Finland. Den bosättningsbaserade sociala tryggheten utgörs av förmåner som sköts av Folkpensionsanstalten och kommunerna, såsom till exempel utkomstskydd, sjukförsäkring och barnbidrag.

  Rötterna till Finlands system för social trygghet baserar sig på boende i Finland. Boendet i Finland medför en täckande social trygghet och mångsidiga förmåner som hänför sig till denna.

 • Vad kommer att förändras?

  Grunderna för systemet för bosättningsbaserad social trygghet ändras inte. Lagstiftningen förtydligas och uppdateras för att motsvara dagens behov. Genom den nya lagstiftningen preciseras förutsättningarna för att beviljas finländsk social trygghet när man flyttar mellan länder.

 • Varför revideras lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet?

  Syftet med revideringen är att förtydliga en lagstiftning som blivit ytterst komplicerad. Den nuvarande lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet har tillämpats i snart 25 år, dvs. sedan den 1 januari 1994 då Finland anslöt sig till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lagen har ändrats ofta och den har blivit komplicerad och svårtolkad.

  När rörligheten ökar är det allt viktigare att rikta den bosättningsbaserade sociala tryggheten till personer som bor och arbetar i landet samt till dem som deltar i finansieringen av den sociala tryggheten.

 • Vem gäller revideringen av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet?

  Revideringen av lagstiftningen påverkar de finländare som lämnar Finland för att arbeta eller studera i ett annat EU-land eller s.k. tredjeländer. Revideringen gäller även finländare som tillbringar en del av året i till exempel en vinterbostad i ett annat land.

  Revideringen påverkar även personer som kommer till Finland från ett annat EU-land för att arbeta eller studera. Revideringen påverkar även arbetstagare som kommer till Finland från s.k. tredjeländer.

 • Vilka förändringar medför revideringen för en flytt utomlands?

  Om du tänker vistas utomlands i högst sex månader, anses du fortfarande vara bosatt i Finland. Då kan du få sådana FPA-förmåner som betalas till utlandet. Exempel på dessa är barnbidrag och föräldraförmåner.

  Om du flyttar utomlands permanent, kan du i regel inte få bosättningsbaserade sociala förmåner. Flyttningen anses vara permanent, om den är avsedd att vara över sex månader. Då upphör din rätt till FPA:s förmåner när du flyttar från landet.

  Vissa specialgrupper kan behålla sin finländska sociala trygghet, även om de vistas utomlands i över sex månader. Till dem hör till exempel studerande och utstationerade arbetstagare. Förmånerna för pensionärer som bor i ett annat EU-land påverkas inte av förändringarna i praktiken.

  När du flyttar till ett annat land, utred din situation i fråga om den sociala tryggheten i förväg.

 • Vilken maximitid gäller för hur länge man kan vistas utomlands och få bosättningsbaserade förmåner?

  Längden för en utstationering utomlands kan i regel vara högst fem år. Detta gäller bl.a. utstationerade arbetstagare som sänts ut från Finland till utlandet. Tidsgränsen gäller dock inte statstjänstemän som utstationerats utomlands. Studerande kan få bosättningsbaserade förmåner under den tid som heltidsstudier varar. I regel är alltså maximitiden för vistelse utomlands fem år, varefter en person inte omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland om han eller hon inte emellanåt återvänder till Finland.

 • Hur kan en återflyttare få tillbaka FPA-kortet?

  Den som flyttar till Finland från utlandet kan få bosättningsbaserad social trygghet när han eller hon flyttar tillbaka till Finland och meddelar Folkpensionsanstalten om återflyttningen.

 • Vad är det allra viktigaste för den som flyttar?

  Det allra viktigaste är att utreda sina rättigheter till förmåner i förväg före flyttningen till utlandet. Detta gäller alla som planerar en flyttning utomlands oberoende av vad man har för avsikt att göra.

  Utred alltså din situation i förväg, meddela FPA och skaffa det europeiska sjukvårdskortet.

 • Hur påverkar revideringen av lagstiftningen medborgare i EU-länder som kommer till Finland för att arbeta?

  Rätten till bosättningsbaserade förmåner i Finland binds till en viss permanent inkomstnivå.

  Minimikravet som gäller arbete är en månadsinkomst på 696,60 euro.

  Att minimikravet som ställs på arbetet nu bestäms på grundval av inkomsten underlättar arbetstagarens möjlighet att fastställa sin ställning och ökar systemets genomskinlighet.

  Införandet av ett inkomstregister gör det möjligt att fortsätta uppföljningen av i vilken omfattning arbete utförs och minska felaktig betalning av förmåner.

 • Påverkar ändringen andra försäkringar, såsom arbetspensions-, olycksfalls- och reseförsäkringar?

  Det föreslås inga innehållsmässiga ändringar av annan lagstiftning som gäller försäkringar. Pensionsförsäkringen för stipendiater kan i och med ändringen gälla under den tid som arbete bedrivs utomlands med stöd av stipendium och arbetet varar i högst fem år.

  En finländsk arbetsgivare kan i regel se till att den finländska arbetspensions- och olycksfallsförsäkringen hos ett finländskt försäkringsbolag fortsätter att gälla som för närvarande. Även i situationer där kommenderingen av en utstationerad arbetstagare varar i över fem år är detta i regel möjligt, om inte den maximitid som beror på EU-lagstiftning eller en överenskommelse om social trygghet som Finland ingått är kortare.

  Det finns skäl att inför en längre vistelse utomlands hos försäkringsbolaget alltid separat säkerställa giltighetstiden för en reseförsäkring som tecknats hos ett privat försäkringsbolag.

Mer information