Förvaltnings- och planeringsavdelningen (HSO)

Förvaltnings- och planeringsavdelningen sköter uppgifter inom ekonomiförvaltning och allmän förvaltning vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde, planering och resultatstyrning samt utarbetar strategiska utredningar.

Förvaltnings- och planeringsavdelningen

 • producerar utredningar som stöder beslutsfattandet, konsekvensbedömningar samt planerings- och uppföljningshandlingar
 • ansvarar för beredningen av statsbudgeten och ministeriets verksamhetsplan
 • koordinerar resultatstyrningen inom förvaltningsområdet
 • svarar för ministeriets utbetalningar och bokföring
 • koordinerar forsknings- och utvecklingsverksamhet inom förvaltningsområdet
 • utvecklar jämställdhetspolitik och lagstiftning samt ansvarar för deltagande i EU:s, Europarådets, de nordiska ländernas och FN:s jämställdhetsarbete 
 • avgör ärenden som gäller STEAs understöd
 • ansvarar för utvecklingen av personalförvaltning och personal
 • ansvarar för registratorskontorets tjänster, arkivtjänster och övriga informationstjänster
 • ansvarar för dataadministrations- och adb-produktionstjänster
 • ansvarar för materialförvaltning

Grupper och personal vid avdelningen

Avdelningen är indelad i fem grupper. I anslutning till SHM finns dessutom Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), som är en självständig statsbidragsmyndighet. Chef för förvaltnings- och planeringsavdelningen är överdirektör Raimo Ikonen.

Planerings- och utvecklingsgruppen (SUKE)

 • stöder och följer upp ministeriets socialpolitiska beslutfattande genom utredningar, analyser och rapporter
 • ansvarar för den allmänna planeringen och främjandet av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom förvaltningsområdet
 • sköter frågor som gäller EU:s strukturfonder i fråga och social- och hälsovårdsministeriet
 • ansvarar för styrningen av regionförvaltningen och koordineringen av resultatstyrningen inom förvaltningsområdet områdets resultatstyrning

Direktör Raija Volk

Ekonomienheten (TAY)

 • ansvarar för ekonomi- och verksamhetsplaneringen inom förvaltningsområdet samt berättelseförfarandet
 • ansvarar för räkenskapsverkets betalningsrörelse, bokföring och redovisning
 • sköter uppföljning av anslag och andra uppgifter med anknytning till kontoförvaltning
 • sköter uppgifter som hänför sig till statsandelssystemet och kommunekonomi
 • koordinerar och utvecklar reseförvaltningen

Biträdande avdelningschef Mikko Staff

 Jämställdhetsenheten (TASY)

 • bereder och utvecklar regeringens jämställdhetspolitik
 • bereder och utvecklar jämställdhetslagstiftningen
 • främjar integrering av jämställdheten mellan könen i statsförvaltningen
 • sköter uppgifter med anknytning till EU:s jämställdhetsjuridik och jämställdhetspolitik samt internationella frågor

Generalsekreteraren och avdelningssekreteraren för delegationen för jämställdhetsärenden är förvaltningsmässigt placerad vid enheten.

Direktör Tanja Auvinen

Förvaltningsgruppen (HALPA)

 • koordinerar förvaltningens utvecklingsprojekt
 • sköter om ministeriets representation vid olika organ
 • ordnar nödvändiga stödtjänster för ministeriets ledning
 • ansvarar för utveckling av personalförvaltningen och personalen

Förvaltningsöverdirektör Jaana Koski

Enheten för informationshantering (TIETO)

 • ansvarar för ministeriets dataadministration
 • koordinerar informationsadministrationen och informationstjänsten inom förvaltningsområdet

Direktör för informationshantering Tiina Pesonen

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

 • ansvarar för de understöd som beviljas social- och hälsoorganisationer från Veikkaus Ab:s avkastning
 • beredning av understöd
 • utbetalning av understöd
 • övervakning av användningen av understöd
 • konsekvensbedömningar
 • information om förfaranden som gäller ansökan om och användning av statsunderstöd

Direktör för understödsverksamheten Sisko Seppä