FI SV

Förvaltning och tillsyn inom läkemedelsområdet

Läkemedelsförsörjningen styrs, övervakas och utvecklas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea), Läkemedelsprisnämnden (HILA), Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och Institutet för hälsa och välfärd, som alla lyder under social- och hälsovårdsministeriet.

Fimea ansvarar för den allmänna planeringen och styrningen

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) ansvarar för den allmänna planeringen och styrningen av läkemedelsförsörjningen.  Centret främjar befolkningens hälsa och säkerhet genom att övervaka läkemedel, blod- och vävnadspreparat samt genom att utveckla läkemedelsområdet.

HILA fastställer ersättning och ett skäligt partipris

Läkemedelsprisnämnden (HILA) arbetar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriets försäkringsavdelning.  Nämnden fastställer ersättning och ett skäligt partipris för de läkemedel, kliniska näringspreparat och salvbaser som ersätts från sjukförsäkringen.  Ett skäligt partipris är det maximipris till vilket preparatet får säljas till apoteken.

Det partipris som nämnden fastställt utgör grunden för ersättning från sjukförsäkringen.  Ett läkemedel för vilket försäljningstillstånd har beviljats får säljas utan ett fastställt partipris men då får man ingen ersättning för det.

Valvira styr och övervakar förskrivningspraxisen för läkemedel

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) styr och övervakar förskrivningspraxisen för läkemedel hos de yrkesutbildade personerna och vid verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården. Valviras uppgift är att övervaka hälso- och sjukvårdens apparater och tillbehör samt främja ett säkert användande. 

THL främjar tillämpningen av läkemedelsbehandlingen i praktiken

Institutet för hälsa och välfärd (THL) främjar tillämpningen av läkemedelsbehandlingen i praktiken inom social- och hälsovårdstjänster.  Institutet fortsätter Rohto-nätverkets verksamhet och stödjer verksamheten inom ramen för Rohto-workshopar; Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (Rohto) var tidigare ansvarig för dessa.

Mer information