FI SV EN

Försök med basinkomst

Försöket med basinkomst är en del av statsminister Juha Sipiläs regerings spetsprojekt ”Kundorienterad service”. Syftet med försöket med basinkomst är att bedöma om den sociala tryggheten kan reformeras med hjälp en basinkomst så att i synnerhet de flitfällor som anknyter till arbete minskar. Regeringens mål är också att främja försökskulturen. Försöket med basinkomst är ett av regeringens sex försök.

Genomförandet av försök med basinkomst samordnas i regeringen av ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd. Ordförande för arbetsgruppen är social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.

Ministergrupper som samordnar spetsprojekten

Försöket genomförs stegvis

Försöket med basinkomst genomförs stegvis. Det inleddes med ett utredningsprojekt om genomförande av basinkomst. Utredningsprojektet genomfördes av en forskargrupp sammansatt av forskare från Folkpensionsanstaltens forskningsavdelning och olika forskningsinstitut. Chef för forskargruppen var forskningsprofessor Olli Kangas från Folkpensionsanstalten. Forskargruppens förhandsutredning publicerades den 30 mars 2016 och slutrapporten den 16 december 2016.

Den lag som möjliggör ett försök med basinkomst trädde i kraft den 1 januari 2017. Försöket med basinkomst inleddes vid ingången av 2017. Basinkomstförsökets primära mål är att förbättra sysselsättningen. Försöket har som mål att få ett svar på om basinkomst främjar sysselsättningen. Svaret baserar sig på en uppföljningsundersökning. Folkpensionsanstalten svarar för genomförandet av försöket.

Försök med basinkomst 2017–2018 

  • Mål: Att få information om hur basinkomsten påverkar sysselsättningen för dem som deltar i försöket samt att utreda andra effekter av basinkomsten.
  • Nivå: 560 €/mån, skattefri förmån. Den nivån beräknas ge tillräckligt stort incitament för att ta emot tillfälligt arbete eller deltidsarbete.
  • Målgrupp: Personer i åldern 25–58 år som bor i Finland och till vilka grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd utbetalas i november 2016 enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
  • Urval: Representativt slumpmässigt urval på 2 000 täcker hela landet. Deltagande är obligatoriskt i försöket, den övriga målgruppen fungerar som kontrollgrupp för uppföljningen. Obligatoriskt deltagande möjliggör en mer tillförlitlig uppföljning och bedömning av resultaten.

 

Ytterligare information:

Social- och hälsovårdsministeriet, (lagstiftning om projektet med basinkomst):
Liisa Siika-aho, direktör tfn 02951 63085, fornamn.efternamn@stm.fi

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet:
Sari Löytökorpi, projektchef tfn 02951 60187, fornamn.efternamn@vnk.fi