Försäkringsavdelningen (VAO)

Försäkringsavdelningen styr och leder försäkringspolitiken samt utkomstskydd baserat på socialförsäkringar samt utvecklar lagstiftningen med anknytning till dessa.

Avdelningen behandlar frågor som gäller

 • Folkpensionsanstalten, arbetspensionsanstalter och andra försäkringsanstalter
 • Pensionsskyddscentralen
 • Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
 • Sjömanspensionskassan
 • Försäkringskasseföreningen
 • Trafikförsäkringscentralen
 • Patientförsäkringscentralen
 • Arbetslöshetsförsäkringsfonden
 • Stödfond och Utbildningsfond
 • Besvärsnämnder

Avdelningens enheter och personal

Chef för försäkringsavdelningen är överdirektör Outi Antila. Dessutom hör Läkemedelsprisnämnden till avdelningen.

Avdelningens grupper och ansvarsområden:

Pensionsförsäkringsavdelningen (EVY)              

 • behandlar frågor om arbetspensionslagstiftning, folkpension, bostadsbidrag för pensionstagare samt familjepensionsskydd
 • ansvarar för handikapp- och vårdbidrag, frågor om olycksfall och yrkessjukdomar, grupplivförsäkring och social trygghet för idrottare samt frågor om socialskyddsavgifter
 • behandlar lagstadgade socialskyddsavgifter för ovan nämnda förmåner
 • behandlar frågor om frontmannapensioner och veterantecken
 • behandlar frågor om arbetspensionsförsäkringsbolagens koncession och grunderna för den lagstadgade arbetspensionsförsäkringsavgiften
 • behandlar lagstiftningsfrågor med
 • anknytning till besvärsnämnden för social trygghet och frågor med anknytning till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, besvärsnämnden för olycksfallsärenden, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund, ersättningsnämnden för olycksfallsärenden samt Pensionsskyddscentralens pensionsnämnd
 • behandlar i samarbete med koordineringsenheten internationella frågor som ingår i dess ansvarsområden         

Direktör Heli Backman

Försäkringsmarknadsenheten (VMY) 

 • behandlar frågor som gäller försäkringsmarknadens verksamhet, särskilt försäkringsbolagens soliditet och tillsynen över dessa
 • behandlar lagstadgade frågor om trafik-, patient- och miljöskadeförsäkring
 • behandlar EU:s lagstiftning inom resultatgruppens verksamhetsområde
 • behandlar OECD- och IAIS-frågor med anknytning till sitt verksamhetsområde
 • behandlar frågor med anknytning till examensnämnden för försäkringsmatematiker, försäkringsförmedlingsnämnden, trafikskadenämnden, miljöförsäkringsnämnden, ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, patientskadenämnden
 • behandlar i samarbete med koordineringsenheten internationella frågor som ingår i dess ansvarsområden    

Direktör Hannu Ijäs

Arbetslöshets- och sjukförsäkringsenheten (TSY)

 • behandlar frågor om arbetslöshetsförmåner och utbildningsförmåner under arbetslöshet, vuxenutbildningsstöd, alterneringsersättning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, sjukförsäkringsdagpenning, sjukförsäkringsersättningar, läkemedelsersättningssystem, Folkpensionsanstaltens rehabilitering och utkomstskydd under rehabiliteringstiden och sjukdagpenning för lantbruksföretagare
 • sköter läkemedelsprisnämndens administrativa ärenden
 • behandlar i samarbete med koordineringsenheten internationella frågor som ingår i dess ansvarsområden

Direktör Liisa Siika-aho

Planeringsenheten (SSY)

 • ansvarar för avdelningens strategiska planering och bereder frågor med anknytning till verksamhets- och ekonomiplanering samt ekonomiförvaltning
 • ansvarar för resultatstyrningen vid besvärsnämnden för social trygghet och besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
 • följer upp och analyserar försäkringsverksamheten och gör ekonomiska utredningar som anknyter till verksamhetsområdet
 • ansvarar för avdelningens personalfrågor och frågor om allmän förvaltning

Direktör Heikki Palm

Koordineringsenheten (KRY)                  

 • behandlar EU-frågor och EU-fördrag samt frågor och fördrag med anknytning till multi- och bilateral internationell verksamhet inom avdelningens förvaltningsområde
 • koordinerar hanteringen av internationella frågor som avdelningens övriga enheter har ansvaret över

Direktör Essi Rentola

Läkemedelsprisnämnden (HILA)

 • beslutar om läkemedel, deras partipriser och ersättningsklasser som omfattas av sjukförsäkringens system för läkemedelsersättning
 • beslutar om höjning av partipriser för läkemedel som ersätts. Besluten baserar sig på ansökningar av innehavaren av ett försäljningstillstånd för läkemedlet
 • ansvarar om fattandet av beslut som rör referensprissystemet

Direktör Lauri Pelkonen