Förfarandena vid och bestämmelserna om utlämnande av uppgifter om värnpliktigas hälsotillstånd

Social- och hälsovårdsministeriet har meddelat anvisningar för personer som arbetar med psykisk hälsovård när det gäller utlämnande av uppgifter om psykisk hälsa hos värnpliktiga i uppbådsåldern till försvarsmakten. Rätten till uppgifter om värnpliktigas hälsotillstånd grundar sig på värnpliktslagen. Sedan i fjol har rätten även omfattat uppgifter om psykisk hälsa.

I anvisningarna anges att när en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller en läkare som har vårdat en värnpliktig har uppgifter om den värnpliktige som är relevanta för försvarsmakten ska läkaren på försvarsmaktens begäran skriva ett kort utlåtande. I utlåtandet ska anges uppgifter om den värnpliktiges hälsotillstånd, såsom om konstaterad sjukdom och den vård den kräver. Läkaren ska i sitt utlåtande ange den värnpliktiges tjänsteduglighetsklass. Patienten ska informeras om att ett sådant utlåtande skrivs och man strävar efter att utarbeta utlåtandet i samförstånd med patienten. De personer som vid försvarsmakten behandlar utlåtandena har tystnadsplikt.

Den egentliga tjänsteduglighetsklassificeringen görs vid uppbådet eller vid en besiktning vid en regionalbyrå. Uppbådsläkaren ska med stöd av av tillgängliga hälsouppgifter och utifrån sin undersökning göra ett förslag om den värnpliktiges tjänsteduglighetsklass till uppbådsnämnden, som fattar beslut i ärendet. Motsvarande förfarande tillämpas även vid en besiktning som görs vid en regionalbyrå.