FI SV

Förändring av verksamhetskulturen – Mot barnvänliga kommuner och landskap

En ny arbetskultur utifrån barnens rättigheter och kunskap i förvaltningen och beslutsfattandet.

För närvarande genomför sex landskap pilotförsök med en verksamhetsmodell för ett barnvänligt landskap med stöd från UNICEF. Syftet är att skapa en anvisning för alla framtida landskap.

Arbetet med att utveckla barnvänliga verksamhetsmodeller pågår i tio landskap. Utgångspunkten för arbetet är FN:s konvention om barnets rättigheter.

Hjälpmedel för en barnkonsekvensanalys och barnbudgetering

En bedömning av konsekvenserna för barn innebär att en analys görs av hur beslutsfattande och åtgärder påverkar barn och unga. Ju större tillgång till information, desto bättre blir besluten för barnen.

Aktörer i kommuner och landskap får utbildning och verktyg för att bedöma konsekvenserna för barn vid beslutsfattande samt utreda barns och ungas åsikter.

Barnbudgetering innebär att man granskar kommunens, landskapets eller statens budget ur ett barnrättsligt perspektiv.

Kostnader som hänför sig till barn ska samordnas över kommunernas och de framtida landskapens förvaltningsgränser som en del av det nationella utvecklingsarbete som gäller uppföljningen av social- och hälsovården. Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster skapar verktyg för uppföljning av kostnadsnyttoeffekten i den nya verksamhetsmiljön. 

Institutet för hälsa och välfärd reviderar kunskapsbasen för uppföljningen av barns och ungas välbefinnande. Beslutsfattare i kommuner och landskap får verktyg för att följa upp och rapportera välbefinnandet hos barn och unga med olika bakgrund och i olika åldrar.

Förändringen av verksamhetskulturen så att den blir mer barn- och familjeorienterad stöds även av webbutbildningen och webbhandboken Luo luottamusta – suojele lasta (Skapa förtroende – skydda barnet).

Arbetsplatser kan också stödja familjen

Verksamhetsmodeller för barnvänliga arbetsplatser stöder samordningen av arbetsliv och privatliv. Dessa verksamhetsmodeller sprids som bäst i sex landskap.

Information sprids genom utbildning, handledning och referensgruppsverksamhet. Väestöliitto och Arbetshälsoinstitutet utbildar och handleder arbetsplatser. Därtill driver programmet KunTeko2020 ett utvecklings- och inlärningsnätverk för barnvänliga kommunala arbetsplatser.

Material

Projektplan: En verksamhetskultur som stärker barnets rättigheter och kunskapsbaserat agerande (de länkade dokumenten är på finska)

Ytterligare information

Maria Kaisa Aula, projektledare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3658, [email protected]

Kati Honkanen, projektchef, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 7547, [email protected]