Folkhälsodelegationen

Folkhälsodelegationen stöder på ett övergripande sätt åtgärder för främjande av välfärd, hälsa och säkerhet inom samhällets olika delområden.

En viktig del av delegationens arbete är att öka medvetenheten om att åtgärder behövs inom alla förvaltningsområden, inte endast inom social- och hälsovården.

Delegationens uppgifter och mandatperiod

Delegationen har till uppgift att:

 • följa utvecklingen av välfärd, hälsa och säkerhet samt genomförandet av social- och hälsovårdspolitiken
 • utveckla den nationella social- och hälsovårdspolitiken
 • stärka tanken om välfärdsekonomin samt
 • göra hälso- och välfärdsfrämjande samarbete mellan olika förvaltningsområden, organisationer och andra aktörer. 

Delegationens mandatperiod är 1.8.2020–31.7.2023, och dess arbete inleddes hösten 2020.

Delegationens arbete styrs av statsrådets principbeslut om främjande av välfärd, hälsa och säkerhet, som sträcker sig till 2030. 

Under denna mandatperiod har delegationen till uppgift att: 

 • styra och följa genomförandet av statsrådets principbeslut om främjande av välfärd, hälsa och säkerhet 2030
 • samordna och följa genomförandet av åtgärderna för främjande av välfärd, hälsa och säkerhet i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering
 • verka som sakkunnig i servicestrukturreformen inom social- och hälsovården särskilt med tanke på främjandet av välfärd, hälsa och säkerhet samt minskandet av ojämlikhet  
 • skapa permanenta strukturer för främjande av välfärd, hälsa och säkerhet på nationell nivå över förvaltningsgränserna samt
 • lägga fram ett förslag till en framtida lagstadgad struktur för det förvaltningsövergripande samarbetet för främjande av välfärd, hälsa och säkerhet.

Delegationen har fem sektioner

Eftersom delegationens uppgifter är omfattande och berör flera förvaltningsområden, behandlas delegationens ärenden i fem sektioner.

Folkhälsodelegationens sektioner: 

 • Sektionen för utvärdering och uppföljning av välfärds- och hälsopolitiken
 • Sektionen för strukturer och metoder
 • Sektionen för reformen av det förvaltningsövergripande samarbetet på nationell nivå (statsförvaltningen)
 • Sektionen för välfärdsekonomi
 • Sektionen för ärenden gällande psykisk hälsa, rusmedel och beroende

Bestämmelser om folkhälsodelegationen finns i folkhälsolagen (66/1972, 4 §) samt i förordningen om folkhälsodelegationen (67/1997), där det föreskrivs om dess sammansättning, tillsättande och uppgifter.
 

Mer information

Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163326