FI SV

Statsunderstöd till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar årligen statsunderstöd för verksamhet som utövas av stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö, UKK-institutet. Understödet baserar sig på lagen om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö, och det beviljas under moment 33.70.52. i statsbudgeten.

Målet för UKK-institutets verksamhet är att utveckla och undersöka individens och befolkningens hälsa, funktionsförmåga och friskvård samt hälsofrämjande motion.

Institutet för hälsa och välfärd sköter utbetalningen av statsunderstödet och övervakningen av användningen av understödet.

Statsunderstöd för år 2014

Social- och hälsovårdsministeriet har genom sitt beslut av 17.1.2014 beviljat UKK-institutets verksamhet 1 072 000 euro i statsunderstöd som allmänt understöd för år 2014. Institutet upprätthålls av stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö.

Social- och hälsovårdsministeriet har satt upp följande mål och prioriteringar för verksamhet som finansieras med statsunderstöd år 2014:

UKK-institutet:

  • verkar somett nationellt sakkunnigcenter för hälsofrämjande motion
  • utvecklar och använder tillförlitliga och kompetenta utvärderingsmodeller för uppföljning av befolkningens fysiska aktivitet och kondition
  • forskar och utvecklar verksamhetsmodeller som ökar motionssäkerheten och som lämpar sig för att främja hälsan
  • undersöker och utvecklar fungerande och effektiva verksamhetsmodeller och metoder som används för olika befolkningsgrupper och främjar motion.

Mer information