Statsunderstöd för mathjälp

Ansökan om statsunderstöd år 2021:

Statsunderstöd för mathjälp 2020

Riksomfattande utveckling och ordnande av mathjälp till personer som behöver särskilt stöd.

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat 1,2 miljoner euro i statsunderstöd för mathjälp fram till utgången av 2021. Tre riksomfattande organisationer får understöd för att genomföra mathjälp:  Samaria rf (983 000 euro), Työttömien keskusjärjestö ry (120 000 euro) och Finlands Röda Kors (97 000 euro).

Anslag för statsunderstöd

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser statsunderstöd ur statsbudgeten för 2020 för organisationer i hela landet som ordnar mathjälp.

För detta ändamål har det under moment 33.03.63 reserverats sammanlagt 1 200 000 euro.

Avsikten är att understöden ska beviljas en eller flera aktörer inom tredje sektorn. Vid beviljandet av understöd prioriteras stöd till organisationer som redan tillhandahåller mathjälp, och utveckling av verksamheten enligt enhetliga riksomfattande principer. Verksamhetens ändamålsenlighet och långsiktighet beaktas också. Därtill vill man säkerställa verksamhetens geografiska täckning.

Riksdagen har redan under flera år anvisat resurser för mathjälpsverksamhet. För närvarande ordnas mathjälp på över 160 orter. Enligt uppgifter från organisationerna har mathjälpen blivit etablerad verksamhet, som når uppskattningsvis 20 000–25 000 personer i veckan. De som får mathjälp är i huvudsak personer som lever på grundskyddsförmåner och har svag ställning på arbetsmarknaden. Enligt organisationernas bedömning har antalet personer som behöver hjälp ökat. Numera finns det behov av mathjälp även bland personer som till exempel har ekonomiska problem till följd av plötslig arbetslöshet.

Utlysningen omfattar:

Riksomfattande utveckling och ordnande av mathjälp till personer som behöver särskilt stöd (sammanlagt 1 200 000 euro)

Understödet är avsett för organisationer som ordnar mathjälp. Syftet med understödet är att stärka och stödja ordnandet av mathjälp i hela landet samt sprida god praxis för mathjälpsverksamhet.

Ett centralt mål är att indirekt förbättra samordningen av mathjälpsverksamheten, stödja utvecklandet av gemensamma verksamhetsmodeller, stödja verksamhetens spridning till hela landet och stärka sambandet mellan mathjälp och verksamhet som ökar delaktigheten och innehåller aktiverande element.

Grunder för beviljande

När ansökningarna utvärderas beaktas de allmänna villkoren för beviljande av statsunderstöd. Understöd kan i första hand beviljas för kostnader som hänför sig till ordnandet av mathjälpen. Med understödet stöds lokalt och nationellt betydande och ändamålsenligt ordnad verksamhet. En förutsättning för understödet är att verksamheten är etablerad och omfattar samarbete både på lokal och nationell nivå.

I kriterierna betonas verksamhetens geografiska täckning. Verksamheten ska omfatta samarbete med kommunerna och samkommunerna, församlingarna, organisationerna eller företagen i området för att stärka verksamhet som främjar delaktighet samt för att säkerställa att personer som behöver social- och hälsovårdsservice hänvisas till rätt tjänster.

Dessutom förutsätts att sökanden är med i den nationella webbtjänsten för de organisationer som ordnar mathjälpsevenemang och gemensamma måltider (Ruoka-apu.fi).

Organisatören ska ha tillräcklig sakkunskap om projektets innehåll samt om de krav som lagen ställer angående behandling, förvaring och transport av livsmedel. I projektplanen ska den planerade verksamheten beskrivas tillräckligt tydligt och utförligt så att det går att bedöma hur genomförbar den är.

Självfinansiering krävs inte.

Behörighet att söka statsunderstöd 

Understöd kan sökas av sådana allmännyttiga samfund, organisationer eller stiftelser med rättsförmåga som ordnar mathjälp. 

Ansökningshandlingar 

Ansökan ska innehålla:

 • ifylld ansökningsblankett
 • specifikation över de aktörer och samarbetspartner som deltar i verksamheten (förteckning över organisationer och deras registernummer i föreningsregistret)
 • projektets budget
 • sökandens senaste verksamhetsberättelse 
 • en fritt formulerad verksamhetsplan (högst 25 sidor) som innehåller följande:
  • en plan för användningen av understödet och eftersträvade resultat
  • en bedömning av antalet personer som omfattas av verksamheten
  • det planerade geografiska verksamhetsområdet för/omfattningen av verksamheten
  • ett förslag till fördelning av understödet mellan de olika aktörerna i ansökan
  • en redogörelse för samarbete med kommuner och samkommuner samt eventuellt med riksomfattande utvecklingsprojekt
  • en redogörelse för hur verksamheten ska övervakas och effekterna utvärderas

De som beviljas understöd ska lämna in en redogörelse för användningen av understödet till social- och hälsovårdsministeriet. I beslutet om statsunderstöd meddelas närmare anvisningar om redogörelsen.

Ansökan om statsunderstöd

Ansökningar om understöd ska lämnas in till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor eller per e-post till adressen [email protected] eller per post till adressen Social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor, PB 33, 00023 Statsrådet. Till ansökan ska som referens fogas diarienummer VN/5957/2020.

Användningstid

Användningstiden för understödet går ut den 31 december 2021.

Mer information:

Henna Leppämäki (frågor om mathjälpen), [email protected], tfn 0295 163 132

Anne Väisänen (frågor om ansökningsprocessen), [email protected], tfn 0295 163 247