Ansökningsperiod för 2020

Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020Ansökningar i år 2020 har gick ut.

Social- och hälsovårdsministeriet öppnade en riksomfattande, öppen och fortlöpande utlysning av projektmedel från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för verksamhetslinje 5 ”Social delaktighet och kampen mot fattigdom” från och med 22 april 2020.

Under vecka 18 öppnades en riksomfattande öppen, och fortlöpande utlysning av ESF-projektmedel inom det särskilda målet 7.1 Förbättra produktiviteten och arbetshälsan.

EU:s strukturfonder (programperioden 2014–2020)

Europeiska unionen styr strukturfondsstöd till sina medlemsstater via Europeiska socialfondens (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program. I Finland genomförs under programperioden 2014–2020 strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020.

Social- och hälsovårdsministeriet finansierar riksomfattande projektverksamhet.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för två riksomfattande åtgärdshelheter inom verksamhetslinje 3 ”Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet”. Inom verksamhetslinje 5, ”Social delaktighet och kampen mot fattigdom”, ansvarar social- och hälsovårdsministeriet för hela den riksomfattande verksamheten med tre åtgärdshelheter.

Ansökningsperiod för ESF-projektfinansiering 22.4.2020–15.6.2020                                                  

Social- och hälsovårdsministeriet öppnade en riksomfattande öppen, fortlöpande utlysning av ESF-projektmedel inom ramen för verksamhetslinje 5 ”Social delaktighet och kampen mot fattigdom” från och med 22 april 2020.  

Social- och hälsovårdsministeriets ESF-utlysning gäller projekt eller integrerade projekt (gemensamma projekt) inom ramen för verksamhetslinje 5 som fokuserar på följande åtgärdshelheter:

  • Att stödja den sociala delaktigheten bland personer som är i en svagare ställning på arbetsmarknaden
  • Att stödja välbefinnande och aktiv delaktighet bland unga 
  • Att stödja den sociala delaktigheten bland diskriminerade och utsatta befolkningsgrupper.

Utlysningen gäller projekt eller integrerade projekt som kan förbättra situationen för sårbara grupper under och efter covid-19-krisen. På grund av undantagsförhållandena kan programmets målgrupper granskas flexibelt.

Ansökningar önskas särskilt inom följande teman:

  • utveckling av verksamhetsformer som stöder delaktighet under undantagsförhållandena
  • genomförande av mentalvårdsarbete, rusmedelsarbete och krisarbete under undantagsförhållandena och efter krisen
  • utveckling av stöd- och serviceåtgärder för grupper med särskilda behov som lider av bostadslöshet och annan utsatthet under undantagsförhållandena och efter krisen, t.ex. samarbete mellan kommuner och organisationer
  • tryggande av tillgången till tjänster för klienter inom barnskyddet och stödet för övergången till vuxenlivet under undantagsförhållandena och efter krisen

Ansökningstiden är fortlöpande för att göra ansökningsprocessen snabbare. Ansökningarna tas upp till behandling varannan vecka när de har lämnats in i EURA-datasystemet. Beslut fattas så länge anslagen räcker till.  

Finansiären föreslår att de projekt som finansieras inom ramen för de åtgärdshelheter som ingår i verksamhetslinje 5 samarbetar med de samordningsprojekt som ingår i temat delaktighet:

Ansökningsperiod för ESF-projektfinansiering som inleds vecka 18

Utlysningen för projekt inom det särskilda målet 7.1 inom ramen för verksamhetslinje 3 gäller projekt som upprätthåller och förbättrar den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan för personer i arbetslivet under och efter covid-19-krisen. Utlysningen gäller också projekt genom vilka man i fortsättningen kan säkerställa flexibiliteten i arbetsplatsernas strukturer (resiliens) under undantagsförhållanden med hjälp av riskhanteringsmetoder. 

 

Mer information

Päivi Hämäläinen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY 0295163590  


Ritva Partinen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163330