Exporttillstånd för personlig skyddsutrustning

Genomförandeförordningen tillämpas inte längre och exporttillstånd förutsätts inte mer från och med den 26 maj 2020.

Europeiska kommissionen antog en genomförandeförordning (EU) 2020/568 för att säkerställa tillgången till nödvändig skyddsutrustning under en pandemi.

Förordningen förutsatt att myndigheterna beviljar tillstånd för export av viss skyddsutrustning till länder utanför EU. Den trädde i kraft den 26 april 2020 och tillämpas i 30 dagar fram till den 25 maj 2020.

Genomförandeförordningen tillämpades på sådan skyddsutrustning som anges i bilaga I till förordningen och som överensstämmer med bestämmelserna i förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425 eller rådets direktiv 93/42/EEG (när det gäller kategori I för medicintekniska produkter), men kommissionen kunde vid behov se över tillämpningsområdet för bilagan och förteckningen över produkter som omfattas av tillämpningsområdet.