Exporttillstånd för personlig skyddsutrustning

Genomförandeförordningen tillämpas inte längre och exporttillstånd förutsätts inte mer från och med den 26 maj 2020.

Europeiska kommissionen har antagit en genomförandeförordning (EU) 2020/568 för att säkerställa tillgången till nödvändig skyddsutrustning under en pandemi.

Förordningen förutsätter att myndigheterna beviljar tillstånd för export av viss skyddsutrustning till länder utanför EU. Den trädde i kraft den 26 april 2020 och tillämpas i 30 dagar fram till den 25 maj 2020.

Genomförandeförordningen tillämpas på sådan skyddsutrustning som anges i bilaga I till förordningen och som överensstämmer med bestämmelserna i förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425 eller rådets direktiv 93/42/EEG (när det gäller kategori I för medicintekniska produkter), men kommissionen kan vid behov se över tillämpningsområdet för bilagan och förteckningen över produkter som omfattas av tillämpningsområdet.

I Finland behandlas exporttillstånden av social- och hälsovårdsministeriet. Exporttillståndet gäller exportpartiet för varje skyddsutrustning och exporten till ett visst målland.

För att få exporttillstånd ska verksamhetsutövare som är etablerade i Finland ansöka om tillstånd av ministeriet via den bifogade blanketten. Sökanden kan bifoga de bilagor som han eller hon anser nödvändiga tillsammans med ansökan.

Sökanden ska lämna in den ifyllda ansökningsblanketten med eventuella bilagor till ministeriet, i första hand per e-post på adressen [email protected] Till denna adress kan också frågor som gäller exporttillstånd skickas.

På blanketten antecknas länderna med en kod med två bokstäver.

Ministeriet kan be tillståndssökanden komplettera ansökan eller begära ytterligare uppgifter.

Enligt genomförandeförordningen får handläggningstiden för tillståndsansökan i allmänhet vara högst 5 arbetsdagar från den dag då alla uppgifter som krävs har getts till ministeriet.

Undantagsvis och av grundad anledning kan handläggningstiden förlängas med 5 arbetsdagar. Arbetsdagar är vardagar från måndag till fredag.

Exporttillstånd krävs för följande personlig skyddsutrustning

Exporttillstånd krävs för följande personlig skyddsutrustning som förtecknas i bilaga I till förordningen och som tillverkats inom EU eller någon annanstans och som överensstämmer med bestämmelserna i förordning (EU) 2016/425 och som skyddar mot smittfarligt material:

 1. skyddsglasögon och visir, EN 166 (standard för krav på skyddsutrustning)
  • korgglasögon (vätskedroppar) och ansiktsskydd (vätskestänk), linsen märkt med symbol 3
  • korgglasögon (partiklar under 5 µm), linsen märkt med symbol 5
 2. andningsskydd, till exempel
  • helmasker, EN 136
  • halv- och kvartsmasker, EN 140
  • filtrerande halvmasker som ger skydd mot partiklar, i klass FFP1, FFP2 och FFP3, EN 149
  • fläktassisterade filterskydd med hjälm eller huva, EN 12941
  • fläktassisterade filterskydd med helmasker, halvmasker eller kvartsmasker, EN 12942
  • filtrerade halvmasker med ventiler mot gaser och partiklar, EN 405
  • halvmasker utan inandningsventiler och med separata filter, EN 1827
  • partikelfilter i klasserna P2 och P3, EN 143
  • kombinationsfilter, EN 14387
 3. skyddskläder, till exempel
  • skyddskläder mot kemikalier som ger ett begränsat skydd mot flytande kemikalier, utrustning av typ 6 och typ PB 6, EN 13034 + A1
  • skyddskläder mot kemikalier som ger skydd för hela kroppen mot fasta luftburna partiklar, skyddskläder typ 5, ISO-EN 13982-1
  • skyddskläder mot kemikalier vars anslutningar är vätsketäta (typ 3) eller stänktäta (typ 4), EN 14605
  • skyddskläder mot smittsamma ämnen, EN 14126

Exporttillstånd krävs också för följande produkter som förtecknas i bilaga I till förordningen och som tillverkats inom EU eller någon annanstans och som överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 93/42/EEG och som hindrar användaren från att sprida smittförande ämne:

 1. andningsskydd, till exempel
  • operationsmunskydd, EN 14683
 2. skyddskläder, till exempel
  • operationsrockar, EN 13795-1, EN 13795-2

När exporttillstånd krävs inte?

Exporttillstånd krävs inte när skyddsutrustning exporteras till

 • andra EU-länder, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland inbegripet.
 • Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz
 • de utomeuropeiska länder och territorier som anges i bilaga II till fördraget
 • Färöarna, Andorra, San Marino, Vatikanen och Monaco
 • Albanien, Bosnien och Hercegovina, Gibraltar, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien
 • Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta och Melilla

Exporttillstånd krävs inte när det är fråga om återexport av annat än unionsvaror.

När beviljande av exporttillstånd övervägs kan man beakta om exporten betjänar till exempel

 • Uppfyllandet av leveransförpliktelsen i EU:s gemensamma upphandlingar
 • Stödet till i RescEU-lagring i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/570
 • I att svara på begäranden om bistånd som kommit in till och behandlats av EU:s civilskyddsmekanism (UPCM) och i att stödja arrangemanget för integrerad politisk krishantering (IPCR) och de samordnade stödåtgärder som samordnas av kommissionen eller andra unionsinstitutioner
 • I att stöda biståndsorganisationernas lagstadgade verksamhet i utlandet som åtnjuter skydd enligt Genèvekonventionen
 • I att stöda verksamheten inom Världshälsoorganisationen WHO:s nätverk Global Outbreak Alert & Response Network (GOARN)
 • leverans av varor till EU-medlemsstaternas utländska insatser, inbegripet militära operationer, internationella polisoperationer och/eller internationella civila fredsbevarande operationer
 • leverans av varor till EU:s och medlemsstaternas beskickningar utomlands.