Välfärdsekonomin ökar både människornas välbefinnande och den ekonomiska tillväxten

Finland ville under sitt EU-ordförandeskap lyfta upp välfärdsekonomi i den offentliga debatten och stärka förståelsen för att en välmående befolkning är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och ekonomisk stabilitet.

I en välfärdsekonomi anvisas offentliga medel till att förbättra människors välbefinnande och välfärd. 

I EU-länderna blir befolkningen snabbt äldre, men om befolkningen mår bra, dämpas ökningen av kostnaderna för socialvård och hälso- och sjukvård. Bakom välfärdsekonomitanken ligger en vilja att säkerställa att EU-medborgarna ska må ännu bättre samtidigt som samhällenas hållbarhet förbättras.

En fungerande välfärdspolitik skapar förutsättningar för hållbar utveckling. I en välfärdsekonomi eftersträvar man ekonomisk tillväxt i enlighet med FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. En hållbar ekonomisk tillväxt ska uppnås på ett sätt som är hållbart med tanke på människornas välfärd och miljön, aldrig på bekostnad av dessa.

Rådets slutsatser om välfärdsekonomi

Rådets slutsatser om välfärdsekonomi antogs den 24 oktober 2019 vid det andra mötet i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) under Finlands EU-ordförandeskap.

I slutsatserna uppmanas EU-kommissionen och medlemsländerna att inkludera ett övergripande välfärdsekonomiperspektiv i all politik. Välfärdsekonomi innebär att satsningar på människors välfärd och välbefinnande gör att även den ekonomiska tillväxten står på en hållbar grund. Rådets slutsatser skapar en grund för det fortsatta arbetet för välfärdsekonomi i Europa.

Medborgarnas välfärd är ett av EU:s mål

Medborgarnas välfärd är ett av motiven för EU:s existens, och därför bör EU göra mer för att främja arbetarskydd och jämställdhet. EU bör också säkerställa att dess verksamhet och åtgärder i övrigt har positiva konsekvenser för medborgarnas hälsa, sociala trygghet, sysselsättning, jämställdhet och utbildning.

Finland ordnade en konferens om välfärdsekonomi den 18–19 september 2019 i Helsingfors. Konferensens huvudtema var det ömsesidiga förhållandet mellan välfärd och ekonomi.

Syftet med konferensen var att på EU-nivå inkludera välfärdsekonomi i den tväradministrativa diskussionen och att eventuellt sammanställa material för rådets slutsatser om välfärdsekonomi.

Mål under Finlands EU-ordförandeskap

Finlands mål var under EU-ordförandeskap

  • att lyfta upp välfärdsekonomi till diskussion i Europa och att hos beslutsfattarna i EU skapa större förståelse för att människors välfärd är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och för stabilitet i samhället och ekonomin Samtidigt medför ekonomisk tillväxt större möjligheter att öka välfärden för alla människor.
  • att ministerrådet antar slutsatser om välfärdsekonomi i oktober. Slutsatserna innehåller åtgärdsrekommendationer till medlemsländerna och EU-kommissionen.

Mer information