Starkare koppling mellan jämställdhetspolitik och ekonomisk politik

Under sitt ordförandeskap ville Finland främja diskussion om EU:s framtida jämställdhetspolitik och samtidigt stärka kopplingen mellan i synnerhet den ekonomiska politiken och jämställdhetspolitiken.

Flera utredningar gjorda av EU och av internationella organisationer visar att jämställdhet mellan kvinnor och män och kvinnors sysselsättning främjar en rättvis ekonomisk tillväxt.

Finlands ordförandeskap infaller vid en viktig tidpunkt i och med att den nya kommissionen inledade sitt arbete hösten 2019. Samtidigt förbereder man sig på nya program- och finansieringsperioder inom EU.

Samtidigt är perioderna för kommissionens nuvarande strategiska engagemang för jämställdhet (2016–2019) och handlingsplan för att åtgärda löneklyftan mellan kvinnor och män (2017–2019) snart till ända

Hur behandlar EU jämställdhetsfrågor i framtiden?

Under sitt EU-ordförandeskap ordnade Finland en högnivåkonferens om jämställdhet, ”Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action”, från den 30 september till den 1 oktober 2019 i Helsingfors. Tema för konferensen var riktlinjerna för EU:s framtida jämställdhetspolitik.

Vid konferensen behandladea också förhållandet mellan jämställdhet och ekonomi ur olika synvinklar:  jämställdhetsintegrering och stärkande av sektorsövergripande samarbete, jämställda investeringar och könsmedveten budgetering.

Dessutom beredde Finland ett utkast till rådets slutsatser om EU:s framtida jämställdhetspolitik utifrån 25-årsutvärderingen av genomförandet av den handlingsplan som antogs av FN i Beijing 1995.

Mål under Finlands EU-ordförandeskap

Under sitt ordförandeskap ville Finland

  • lyfta upp den framtida jämställdhetspolitiken till diskussion i Europa och stärka kopplingen mellan den ekonomiska politiken och jämställdhetspolitiken
  • främja samarbetet i EU mellan medlemsländerna och alla aktörer för att kopplingen mellan den ekonomiska politiken och jämställdhetspolitiken ska stärkas och för att jämställdhetsperspektivet starkare ska integreras i EU:s centrala beslutsprocesser under de kommande åren
  • anta slutsatser om jämställdhet vid ministerrådets möte i december. Slutsatserna innehåller åtgärdsrekommendationer till medlemsländerna och EU-kommissionen.

Mer information

Eeva Raevaara, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård, konsumentfrågor)  0295163205