Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

Ordförandeskapet i rådet roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under en sexmånadersperiod leder ordförandelandet ordet under rådets möten på alla nivåer och hjälper på så vis att upprätthålla en kontinuitet i rådets arbete.

Tysklands EU-ordförandeskap 2020

Tyskland är ordförande i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2020.

Coronaviruspandemin dominerar prioriteringarna inom hälsosektorn under Tysklands ordförandeskap. Hanteringen av konsekvenserna av krisen fortsätter också under de kommande ordförandeskapen (Portugal och Slovenien). 

Lärdomarna och effekterna av coronaviruspandemin syns inom hälsosektorn

Tyskland förbereder övergripande slutsatser om lärdomarna av coronaviruspandemin inom hälso- och läkemedelssektorn. 

Tysklands egna teman inom hälsosektorn är tillgången på läkemedel och utvecklandet av EU:s självförsörjning inom läkemedelsområdet samt förbättrandet av EU:s beredskap för pandemier och stärkandet av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Under det tyska ordförandeskapet diskuteras också digital hälsa och i synnerhet användningen av hälsouppgifter. 

Under sitt ordförandeskap fortsätter Tyskland med det projekt som sattes igång under Finlands ordförandeskap och som flera EU-ordförandeländer deltar i för att stärka EU:s roll i det globala hälsosamarbetet. Denna fråga är särskilt aktuell eftersom Förenta staterna har meddelat att landet lämnar Världshälsoorganisationen WHO. 

I slutet av året förväntas kommissionen lägga fram ett förslag till en europeisk läkemedelsstrategi och en plan för cancerbekämpning.

Under det tyska ordförandeskapet förhandlar man om ett nytt program för unionens åtgärder på hälsoområdet (EU4Health Programme). Avsikten är att förhandlingarna ska avslutas sent i höst. Dessutom fortsätter behandlingen av förordningsförslaget som gäller medicinsk teknik (HTA). 

Sysselsättning och sociala frågor: ett socialt och solidariskt Europa

När det gäller sysselsättning och sociala frågor står ett socialt Europa, ansvar i globala värdekedjor, människocentrerat arbete, jämställdhet mellan könen och solidaritet med dem som har det sämst ställt på Tysklands agenda. Tyskland lyfter dessutom fram den aktuella frågan om skyddet av säsongsarbetare samt förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor, inklusive EU:s anslutning till Istanbulkonventionen. 

Under sitt ordförandeskap betonar Tyskland särskilt vikten av att förebygga fattigdom och utslagning överallt i EU. Till denna temahelhet anknyter bl.a. ordförandelandets diskussionsunderlag om minimi-inkomst, som Tyskland bereder rådets slutsatser om. Tyskland håller också på att utarbeta slutsatser om säsongarbetares rättigheter, löneskillnader mellan könen samt äldre personers digitala rättigheter och delaktighet.

Kommissionen kommer att lägga fram ett förslag för att stärka ungdomsgarantin och ett initiativ som gäller löneskillnader mellan könen. Inom arbetarskyddssektorn är det fjärde separata direktivet i reformpaketet för cancerdirektivet på kommande.  

Under det tyska ordförandeskapet fortsätter de lagstiftningsförhandlingar som härstammar från tidigare ordförandeskap som gäller förordningsförslaget om uppdatering av bestämmelserna om samordning av den sociala tryggheten. 

Även förhandlingarna gällande direktivet om en jämlik representation av kvinnor och män i börsbolagens styrelser fortsätter under den tyska ordförandeperioden, om det sker ändringar i medlemsstaternas ståndpunkter. 

Möten under den tyska ordförandeperioden

Tyskland har för avsikt att anordna två officiella råd för arbets- och socialministrarna. Det första hålls den 13 oktober i Luxemburg ansikte mot ansikte, om coronavirusläget tillåter det, och det andra den 3 december i Bryssel. Det officiella rådet för hälso- och sjukvård hålls den 2 december i Bryssel. Om coronavirusläget tillåter det, kommer Tyskland att hålla en högnivåkonferens om digital hälsa i Berlin den 11 november.

Utöver dessa har man för avsikt att ordna ett informellt möte mellan arbets- och socialministrarna i Berlin den 2–3.11 och ett informellt möte mellan ministrarna för jämställdhet i Potsdam den 19–20.11. 

Lärdomarna av coronaviruspandemin, tillgången till läkemedel och digital hälsa togs upp vid hälsoministrarnas informella videokonferens som ordnades den 16 juli. Vid videokonferensen den 4 september behandlades praxis för testning och karantän samt finansieringen av vacciner mot coronaviruset.

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Noora Saarinen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163039  


Sari Vuorinen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163049  


Outi Kuivasniemi, kansainvälisten asiain johtaja 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163117