Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

Ordförandeskapet i rådet roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under en sexmånadersperiod leder ordförandelandet ordet under rådets möten på alla nivåer och hjälper på så vis att upprätthålla en kontinuitet i rådets arbete.

Portugals EU-ordförandeskap 2021

Portugal är ordförande i Europeiska unionens råd 1.1.–30.6.2021.

Coronaviruspandemin dominerar prioriteringarna inom hälsosektorn under Portugals ordförandeskap. Det portugisiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd kommer främst att arbeta med frågan om återhämtning från covid-19-pandemin. Hanteringen av konsekvenserna av krisen fortsätter också under den kommande ordförandeskapen, Slovenien (31.7.2021-31.12.2021).  Rådets ordförandeskap fram till 2022 är Frankrike (januari–juni 2022) och Tjeckien (juli–december 2022).

Lärdomarna och effekterna av coronaviruspandemin syns inom hälsosektorn under Tysklands ordförandeskap

Tyskland förberedde övergripande slutsatser om lärdomarna av coronaviruspandemin inom hälso- och läkemedelssektorn. 

Tysklands egna teman inom hälsosektorn var tillgången på läkemedel och utvecklandet av EU:s självförsörjning inom läkemedelsområdet samt förbättrandet av EU:s beredskap för pandemier och stärkandet av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Under det tyska ordförandeskapet diskuterades också digital hälsa och i synnerhet användningen av hälsouppgifter. 

Under sitt ordförandeskap fortsatte Tyskland med det projekt som sattes igång under Finlands ordförandeskap och som flera EU-ordförandeländer deltar i för att stärka EU:s roll i det globala hälsosamarbetet. 

Under det tyska ordförandeskapet förhandlade man om ett nytt program för unionens åtgärder på hälsoområdet (EU4Health Programme). 

Sysselsättning och sociala frågor: ett socialt och solidariskt Europa

När det gälde sysselsättning och sociala frågor hade Tyskland haft på agenda ett socialt Europa, ansvar i globala värdekedjor, människocentrerat arbete, jämställdhet mellan könen och solidaritet med dem som har det sämst ställt. Tyskland lyfte dessutom fram den aktuella frågan om skyddet av säsongsarbetare samt förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor, inklusive EU:s anslutning till Istanbulkonventionen. 

Under sitt ordförandeskap betonade Tyskland särskilt vikten av att förebygga fattigdom och utslagning överallt i EU. Till denna temahelhet anknytte bl.a. ordförandelandets diskussionsunderlag om minimi-inkomst, som Tyskland beredde rådets slutsatser om. Tyskland också utarbetade slutsatser om säsongarbetares rättigheter, löneskillnader mellan könen samt äldre personers digitala rättigheter och delaktighet.

Under det tyska ordförandeskapet fortsatte de lagstiftningsförhandlingar som härstammar från tidigare ordförandeskap som gäller förordningsförslaget om uppdatering av bestämmelserna om samordning av den sociala tryggheten. 

Även förhandlingarna gällande direktivet om en jämlik representation av kvinnor och män i börsbolagens styrelser fortsatte under den tyska ordförandeperioden. 

Möten under den portugisiska ordförandeperioden

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Sari Vuorinen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163049  


Outi Kuivasniemi, kansainvälisten asiain johtaja 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163117