Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

Ordförandeskapet i rådet roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under en sexmånadersperiod leder ordförandelandet ordet under rådets möten på alla nivåer och hjälper på så vis att upprätthålla en kontinuitet i rådets arbete.

Sloveniens ordförandeskap 2021

Slovenien är ordförandelandet för Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2021. Under sitt ordförandeskap strävar Slovenien efter att aktivt stärka EU:s förmåga att klara hälso-, ekonomi-, energi-, klimat- och cyberkriserna. Följande ordförandeländer är Frankrike (1.1.2022–30.6.2022) och Tjeckien (1.7.2022–31.12.2022).

Målet för Sloveniens ordförandeskap att bygga upp en gemensam framtid och stärka EU

Sloveniens mål för ordförandeskapet innefattar fyra prioriteringsområden som grunder sig på EU:s strategiska program:

  • EU:s återhämtning, förmåga att klara kriser och strategiska oberoende
  • Frågorna om Europas framtid
  • Den europeiska livsstilen, rättsstatsprincipen och de europeiska värderingarna
  • Säkerheten och stabiliteten i EU:s närmaste grannländer

I hälsoprogrammet för Sloveniens ordförandeskap är det centrala att framskrida med initiativen om en europeisk hälsounion, som syftar till att förbättra skyddet, förebyggandet, beredskapen och reaktionsförmågan på EU-nivå när det gäller hot mot människans hälsa. Slovenien prioriterar särskilt utvecklingen av hälso- och sjukvårdssystemen samt EU:s roll i det globala samarbetet inom hälso- och sjukvård. 

Slovenien har för avsikt att fortsätta utveckla den sociala dimensionen. Under ordförandeskapet är utgångspunkterna särskilt att betona arbetarskydd, kunnande och arbetsmiljöernas livscykel och att skapa en arbetsmarknad som inkluderar alla åldersgrupper mer än tidigare. Viktiga teman är också befolkningens åldrande och jämställdheten mellan könen. 

I rådet kommer man bland annat att diskutera verkställandet av Europeiska pelaren om sociala rättigheter, den europeiska planeringsterminen, EU:s nya strategiska ram för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt det jämställda Europa.

Mer information om Sloveniens ordförandeskapsperiod och målen finns här:

Möten under Sloveniens ordförandeskap

Coronavirusläget inverkar på de möten som ordnas under Sloveniens ordförandeskap.

Planerade möten under Sloveniens ordförandeskap:

  • Informellt möte för sysselsättnings- och social- och hälsovårdsministrar den 23–24 september 2021. 
  • Informellt möte för social- och hälsovårdsministrarna den 4–5 oktober 2021. 
  • Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (sysselsättning och socialpolitik) den 15 oktober 2021
  • Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (sysselsättning och socialpolitik) den 6 december 2021

Yhteystiedot - Yhteystietonosto