Distansarbete under coronavirussituationen

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet har sett över grunderna för giltighetstiden för den riksomfattande rekommendationen om distansarbete. Eftersom coronasituationen fortfarande är osäker anser ministerierna det motiverat att tills vidare fortsätta med en omfattande rekommendation om distansarbete inom alla områden i accelerations- och spridningsfasen.

Rekommendationen om distansarbete bör enligt ministerierna omvärderas redan i augusti 2021.

Grunderna för rekommendationen om distansarbete

Eftersom epidemiläget kan variera i landets olika delar, finns det skäl att i första hand tillämpa
rekommendationen om distansarbete regionalt (till exempel enligt sjukvårdsdistrikt eller pendlingsregion).

När en rekommendation om distansarbete ges ska den epidemiologiska situationen i hela pendlingsregionen beaktas. Flera olika indikatorer används vid bedömningen av situationen. Den epi-demiologiska lägesbilden publiceras varje vecka.

Anvisningar om distansarbete under coronavirussituationen

På många arbetsplatser är distansarbete redan bekant och spelreglerna klara. På grund av
coronavirusepidemin utförs distansarbete nu också på sådana arbetsplatser där det inte tidigare har utförts.

Arbetshälsoinstitutet har publicerat rikligt med anvisningar om coronavirusläget som rör arbetsplatser.

Arbetshälsoinstitutet har också utarbetat allmänna anvisningar för arbetsgivare och arbetstagare om förebyggande av coronavirussmitta på arbetsplatser.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetarskyddet också vid distansarbete

Arbetsgivaren ansvarar för att utreda de olägenheter och risker som förekommer i arbetet både på arbetsplatsen och i distansarbetet. Olägenheternas och riskernas betydelse för arbetstagarnas hälsa och säkerhet ska bedömas och behövliga åtgärder vidtas för att bekämpa dem.

Arbetsgivaren ska bedöma behovet av att komma till arbetsplatsen med tanke på arbetstagarnas hälsa. Om arbetsgivaren tillåter eller förpliktar arbetstagarna att komma till arbetsplatsen, ska
arbetstagarna ges anvisningar om hur arbetet kan utföras så att det inte finns någon smittorisk.

Mer information om coronaviruset och arbetarskydd:

Distansarbete kan förebygga spridningen av coronaviruset

Under coronavirusepidemin är det skäl att distansarbeta hemma för att minimera risken för virussmitta.

Distansarbete minskar de fysiska närkontakterna på arbetsplatserna och minskar sannolikt också smitta i samband med arbetsresor till exempel i kollektivtrafiken.

Distansarbete och andra rekommendationer och begränsningar har också haft en betydande minskande effekt på arbetstagarnas sjukfrånvaro. Till exempel för statens del har sjukfrånvaron
minskat med nästan 50 procent jämfört med motsvarande tidpunkt 2019.