Distansarbete i coronavirusläget 

Statsrådet fattade den 17 februari ett principbeslut om att den riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphör efter den 28 februari. Arbetsgivare uppmanas att följa informationen från de regionala hälsovårdsmyndigheterna då den riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphör, eftersom det regionala läget kan förändras tämligen snabbt.

Den riksomfattande rekommendationen om distansarbete gäller i områden med samhällsspridning fram till den 28 februari. Hela Finland är för närvarande ett område med samhällsspridning. 

Även om den riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphör, är det motiverat att en flexibel övergång till kombinerad distansarbete och arbete på arbetsplatsen genomförs stegvis. Arbetsgivarna ansvarar fortfarande för bedömningen av riskerna i anslutning till arbetet. För att en bedömning ska kunna göras ska arbetstagarna på arbetsplatsen höras och besluten baseras på sjukvårdsdistriktens och hälsovårdsmyndigheternas bedömningar av epidemiläget i området. 

För att möjliggöra hälsosäkert arbete bör man fortfarande vidta hygien- och skyddsåtgärder samt att även i övrigt främja arbetsarrangemang som minskar närkontakt och andra riskfaktorer. På varje arbetsplats bedöms möjligheterna till en kontrollerad återgång till arbetsplatserna, främjande av god praxis vid distansarbete och en flexibel kombination av distansarbete och arbete på arbetsplatsen.

Områden med samhällsspridning 

Uppdateras via Institutet för hälsa och välfärd.

Anvisningar för arbetsplatser

Arbetshälsoinstitutet har publicerat rikligt med anvisningar om coronavirusläget som rör ar-betsplatserna.

Arbetshälsoinstitutet har också utarbetat allmänna anvisningar för arbetsgivare och arbetstagare om förebyggande av coronavirussmitta på arbetsplatser.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetarskyddet också vid distansarbete

Arbetsgivaren ansvarar för att utreda de olägenheter och risker som förekommer i arbetet både på arbetsplatsen och i distansarbetet. Olägenheternas och riskernas betydelse för arbetstagarnas hälsa och säkerhet ska bedömas och behövliga åtgärder vidtas för att be-kämpa dem.

Arbetsgivaren ska bedöma behovet av att komma till arbetsplatsen med tanke på arbetsta-garnas hälsa. Om arbetsgivaren tillåter eller förpliktar arbetstagarna att komma till arbets-platsen, ska arbetstagarna ges anvisningar om hur arbetet kan utföras så att det inte finns någon smittorisk.
Mer information om coronaviruset och arbetarskyddet: