Coronapass

Användningen av EU:s digitala covidintyg inom Finland som ett så kallat coronapass var beretts i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet samt justitieministeriet. Coronapass är inte längre i bruk.

Alternativ till coronarestriktionerna: covidintyg kan förutsättas av kunderna

I praktiken fungerar EU:s covidintyg som coronapass. Covidintyget fås i kantatjänsten eller vid behov på papper av hälso- och sjukvården. Att Finland inför coronapass innebär att man kan visa EU:s covidintyg i samband med inträdet till olika tillställningar eller evenemang. Det krävs alltså att man har ett vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om tillfrisknande.

Personer som har haft covid-19 och som dessutom har fått en vaccindos också får ett coronapass. De får då anteckningen 1/1 på vaccinationsintyget under punkten ”givna vaccindoser”.

Covidintyg från länder utanför EU duger som coronapass i Finland från och med den 23 december. Verksamhetsutövare får kontrollera intyg från länder utanför EU manuellt och behöver inte använda avläsningsappen för covidintyget. Det är fråga om en temporär bestämmelse i lagen. 

Covidintyget är ett alternativ till restriktionerna. De aktörer som är föremål för restriktionerna kan alternativt och enligt eget tycke kräva att deras kunder eller deltagare visar upp ett covidintyg, eller så kan de följa de restriktioner som statsrådet, regionförvaltningsmyndigheterna och kommunerna har fastställt. Både privata och offentliga aktörer kan kräva att ett covidintyg visas upp.

Kravet på covidintyg kan användas som en alternativ hälsosäkerhetsåtgärd endast om tillställningen eller lokalen omfattas av restriktioner. Covidintyget har i lagen avsetts för situationer som omfattas av de restriktioner som myndigheterna fastställer för att förhindra att sjukdomen sprids. Det kan till exempel gälla begränsningar av öppettider eller antalet deltagare vid offentliga tillställningar. Om lokalen på grund av en allvarlig coronasituation är helt stängd eller tillställningen helt har förbjudits, kan covidintyget inte användas. 

Covidintyget kan krävas till exempel på restauranger och nattklubbar, vid offentliga tillställningar, i konditionssalar och andra lokaler för motion och idrott inomhus, i simhallar och badinrättningar, på dansställen och i lokaler som används för grupphobbyverksamhet, i nöjes- och temaparker, i djurparkers inomhusutrymmen, i inomhuslekplatser, i museer, utställningslokaler och andra motsvarande kulturlokaler.

Det kan inte krävas att covidintyget visas upp på ställen som kan anses vara nödvändiga med tanke på ett normalt liv eller tillgodoseendet av lagstadgade rättigheter och tjänster. Intyg får alltså inte krävas av kunderna till exempel på apotek eller i affärer.

Kunderna eller andra som deltar i tillställningen eller evenemanget ska visa upp covidintyget i samband med inträdet. Om kunden eller deltagaren inte kan visa upp ett covidintyg, måste arrangören vägra personen tillträde eller deltagande. Det finns alltså ingen skyldighet att visa upp ett covidintyg, men om intyget inte visas upp är det ett hinder för deltagande i en tillställning eller inträde i en lokal där det så kallade coronapasset används. I samband med uppvisande av covidintyg kan det krävas att man ska visa upp identitetsbevis.

Aktören kan endast kräva covidintyg av kunder, deltagare eller allmänheten , inte av anställda.

Covidintyg kan krävas av 16-åringar och äldre

Det är möjligt att kräva ett covidintyg av 16-åringar och äldre, men gratis testning av 16–17-åringar för att få ett covidintyg ska tryggas inom den offentliga hälso- och sjukvården, om barnet inte har fått vaccin mot covid-19.

För närvarande kan 12-åringar och äldre få vaccin mot covid-19 i Finland.

Personer under 18 år kan i samband med uppvisande av covidintyg styrka sin identitet till exempel med FPA-kortet eller med en tillförlitlig försäkran om ålder av föräldrarna.

Om en vuxen av medicinska skäl inte kan ta vaccinet mot covid-19, har hen rätt att få gratis test för covid-19 i den offentliga hälso- och sjukvården när hen behöver. 

Om en vuxen själv beslutar att hen inte vaccinerar sig och i stället går och testar sig, ska hen testa sig på egen bekostnad. 

Covidintyget ska avläsas med mobilapp

Arrangörer av evenemang läser covidintyget med en mobil där de laddat ner appen för avläsning som godkänts av Institutet för hälsa och välfärd. Appen kan hämtas gratis till mobilen i de vanligaste appbutikerna. 

Appen avläser covidintygets QR-kod, och då kommer ett meddelande upp på skärmen som visar om det godkänns eller inte. Avläsaren samlar inte in och registrerar inte heller uppgifterna i covidintyget. Om appen meddelar att intyget har godkänts, visas personens namn och en grön färg på skärmen. Om intyget inte godkänns, kommer inget namn upp på skärmen utan bara en röd färg. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för appen.

Uppgifterna i covidintyget får inte registreras, lagras eller behandlas för något annat användningsändamål.

Om det av tekniska skäl inte är möjligt att kontrollera intyget i appen, kan intygets giltighet kontrolleras utan det elektroniska avläsningsprogrammet. Kunderna och deltagarna ska informeras om detta och instrueras att skaffa ett pappersintyg som ska vikas eller täckas så att endast den första sidan av intyget syns. Där framgår intygets namn, personens namn, födelsedatum, QR-koden och identifieraren för intyget, men inga andra personuppgifter. Verksamhetsutövaren, den som är anställd hos verksamhetsutövaren eller den som sköter dennes uppdrag omfattas av tystnadsplikt enligt dataskyddslagen.

Målet är att öppna samhället på ett hälsosäkert sätt

Syftet med införandet av covidintyget nationellt är att minska risken för coronasmitta när människor träffas och att kunna öppna samhället på ett hälsosäkert sätt. Målet är att man med hjälp av covidintyget i större utsträckning ska kunna ordna olika tillställningar och att kunder och deltagare ska få tillgång till olika lokaler på ett hälsosäkert sätt, även om verksamheten annars är begränsad. Ett ytterligare mål är att bättre än tidigare trygga näringsfriheten i synnerhet inom de branscher som lidit mest av coronapandemin samt arbetstagarnas rätt till arbete inom dessa branscher, dock utan att människors liv och hälsa äventyras.

Ytterligare information

Mirka-Tuulia Kuoksa, jurist, social- och hälsovårdsministeriet [email protected] (lagstiftningen om covidintyget)
Paula Tiittala, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (användningen av covidintyget)
Joni Hiitola, regeringsråd, undervisnings- och kulturministeriet, [email protected] (covidintyget: kultur och idrott)
Liisa Huhtala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, [email protected] (covidintyget: näringsverksamhet)
Mika Pihlajamäki, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (Coronaintygsavläsaren-appen)

Frågor om Mina Kanta-sidorna: Mina Kanta-sidornas kundtjänst: [email protected]