Coronaviruset i Finland

Coronaviruset orsakar fortfarande smitta, men de omfattande restriktionerna har slopats. Kom ihåg att du själv kan bidra till att förebygga spridningen av coronaviruset. Vaccinerna ger ett bra skydd mot allvarliga symtom.

Följande anvisningar gäller fortfarande:

  • Vaccinera dig. Det skyddar mot allvarliga symtom.
  • Om du får symtom, stanna hemma tills du är frisk.
  • Gör ett självtest vid behov.
  • Kom ihåg hygienanvisningarna: tvätta händerna, använd munskydd enligt eget övervägande, håll avstånd och se till ventilationen.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) bevakar hur covid-19-epidemin utvecklas och publicerar uppgifter om det på sin webbplats.

Hybridstrategin

Målet för hybridstrategin 2022 är att stabilisera samhället så att det kan hållas så öppet som möjligt, att stödja åtgärderna och återuppbyggnaden efter pandemin och att förbereda samhället på att pandemin fortsätter. Social- och hälsovårdsministeriet har styrt regionerna i genomförandet av riktlinjerna.

Strategin för testning och spårning

Den nationella strategin för testning och spårning av Covid-19 har uppdaterats 22.6.2022. Syftet med testnings- och spårningsstrategin är att förebygga covid-19-smitta hos personer som hör till riskgrupperna, att se till att patienter med allvarliga symtom hänvisas till vård och att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft.

Vaccineringen

Finlands covid-19-vaccinationsstrategis mål är att hålla samhället öppet, trygga en tillräcklig kapacitet inom hälso- och sjukvården och minska särskilt de allvarliga covid-19-fallen. Strategin uppdaterats 22.6.2022.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar på sin webbplats om vaccineringen.

Covid-19 och utkomsten

De som är borta från arbetet på grund av risken för smittspridning har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom även utan officiellt beslut om isolering till slutet av 2022. Dagpenning vid smittsam sjukdom ska sökas hos Folkpensionsanstalten.

Coronainfo

Gruppen för lägesbilder och modeller ger inte lägesrapporter och pressbriefingar om covid-19-epidemin för tillfället. Social- och hälsovårdsministeriets och Institutets för hälsa och välfärd tidigare coronainfon ger en bild av epidemiutvecklingen i Finland.

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden och anvisningar har sammanställts på sina egna sidor, liksom även annat material som har indelats enligt tema. Du hittar alla dessa i huvudmenyn till vänster.

Kombination av distansarbete och arbete på arbetsplatsen

Den riksomfattande rekommendationen om distansarbete har upphört den 28 februari 2022. 

Arbetshälsoinstitutet har publicerat rikligt med anvisningar om coronavirusläget som rör arbetsplatserna.

Även om den riksomfattande rekommendationen om distansarbete har upphört, är det motiverat att en flexibel övergång till kombinerad distansarbete och arbete på arbetsplatsen genomförs stegvis. Arbetsgivarna ansvarar fortfarande för bedömningen av riskerna i anslutning till arbetet.  För att en bedömning ska kunna göras ska arbetstagarna på arbetsplatsen höras och besluten baseras på sjukvårdsdistriktens och hälsovårdsmyndigheternas bedömningar av epidemiläget i området. 

Beredskap för framtiden

Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp utredde social- och hälsovårdssystemets beredskap för en eventuell ny epidemivåg. Rapporten poängterar ett flertal utvecklingsobjekt och innehåller 54 åtgärdsförslag. Blicken riktas särskilt mot hösten 2022, men också längre fram i tiden.

Tillgänglig information om coronaviruset