Beredskap inför det nya coronaviruset 

Webbsidan uppdateras.

I slutet av 2019 upptäcktes i Kina fall av lunginflammation, som orsakats av ett nytt coronavirus. Viruset sprids i första hand via droppsmitta.

Världshälsoorganisationen WHO meddelade den 11 mars 2020 att coronaviruset klassas som en pandemi.

Undantagsförhållanden i Finland rådde i tre månader. Regeringen har på basis av översikten över coronaläget måndagen den 15 juni bedömt att coronavirusepidemin kan hanteras med myndigheternas normala befogenheter. 

Statsrådets kansli tillsatte den 8 april en beredningsgrupp med uppgift att bereda en plan för Finlands väg ut ur coronakrisen och för åtgärder för eftervård av krisen.

Den samarbetsgrupp för hälsosäkerhet vid gränsövergångsställena som tillsattes i juli 2020 har till uppgift att säkerställa myndigheternas verksamhet och samarbete vid gränserna i olika situationer i samband med coronavirusepidemin.

Arbetsgruppens mandattid fortsätter fram till utgången av 2020.

Statsrådet konstaterade i samverkan med republikens president att det på grund av coronavirusläget råder undantagsförhållanden i Finland 1.3.2021. Undantagsförhållanden råder är i kraft tills vidare.

Social- och hälsovårdsministeriet leder beredskapen

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervak-ningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Ministeriet inledde beredskapen för det nya coronaviruset genast när det nya viruset började spridas. Beredskapen grundar sig på den nationella pandemiplanen.

Ministeriet har tillsatt en samordningsgrupp som planerar, leder och samordnar åtgärderna för be-kämpning av det nya coronaviruset inom social- och hälsovården.

Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar har ändrats så att svåra infektioner som orsakas av en ny typ av coronavirus klassas som allmänfarliga smittsamma sjukdomar. Ändringen trädde i kraft den 14 februari 2020.

Nationellt och internationellt samarbete

På grund av coronaviruspandemin finns det en stor global efterfrågan på skyddsutrustning.

I Finland upphandlar universitetssjukhusen, sjukvårdsdistrikten, kommunerna och de privata aktörerna inom social- och hälsovården merparten av den skyddsutrustning de använder. Deras upphandlingar täcker cirka 90 procent av upphandlingarna av de berörda produkterna. 

Social- och hälsovårdsministeriet samarbetar med olika myndigheter vid bekämpningen av det nya coronaviruset.

Viktiga samarbetspartner i fråga om materialberedskapen är till exempel Fimea, som svarar för läkemedelsförsörjningen och Försörjningsberedskapscentralen, som har till uppgift att upprätthålla Finlands försörjningsberedskap.

De sakkunniga vid ministeriet deltar i Världshälsoorganisationen WHO:s, EU:s ministerråds och kommissionens samt Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s möten.

Lokala och regionala myndigheter har fått anvisningar

Kommunerna, samkommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken har fått anvisningar om beredskapen för coronaviruset.

Alla social- och hälsovårdsministeriets anvisningar har samlats på samma sida:

Anvisningar om beredskap på arbetsplatser

Arbetshälsoinstitutet har gett arbetsplatser anvisningar om hur man ska bereda sig på att det nya coronaviruset sprids.

Anvisningar har också utarbetats för hälso- och sjukvårdspersonal och andra personer som i sitt arbete kan komma i kontakt med en person som smittats av coronaviruset (covid-19). 

Lagstiftning och anvisningar som styr beredskapen

Myndigheternas skyldigheter och samarbetet mellan myndigheterna vid bekämpningen av smittsamma sjukdomar har fastställts i lagen om smittsamma sjukdomar. Lagen kompletteras av statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar.

Enligt beredskapslagen ska statliga myndigheter och inrättningar samt kommunerna säkerställa att deras uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden. 

De principer som gäller förberedelserna och beredskapsplaneringen inom social- och hälsovården ingår i de anvisningar som publicerades våren 2019.

Statsrådet fattade år 2017 ett principbeslut om en säkerhetsstrategi för samhället. I principbeslutet fastställs också ansvaret och uppgifterna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde vid störningar under normala förhållanden samt under undantagsförhållanden.